Podkladové materiály 15. ZMČ dne 2. 3. 2020

Číslo materiálu Název
1 Návrh na schválení Metodiky spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích
2 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku parc. č. 2199/118, k. ú. Vršovice, který je ve správě městské části Praha 10
3 Návrh na využití předkupního práva k nouzové stavbě č. 100, budově bez č. p., č. e., nezapsané v katastru nemovitostí a garáže, budově bez č. p., č. e., nezapsané v katastru nemovitostí, obě stojící na pozemku parc. č. 3099/1, k. ú. Michle, který je ve správě městské části Praha 10
4 Návrh záměru prodeje nebytových jednotek v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu a v domech nově rozdělených na jednotky
5 Návrh na udělení čestného občanství MČ Praha 10 PhDr. Karlu Čapkovi in memoriam
6 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášených programů pro rok 2020 s tematickým zaměřením kultura, sport, mládež a volný čas, sociální a návazné a zdravotní služby, ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj a poskytnutí finančních prostředků na pokračující víceleté dotace z roku 2017, 2018, 2019
7 Informace o přípravě rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10 a návrh na schválení žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci z prostředků hlavního města Prahy
8 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019
9 Informace o činnosti výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 v roce 2019
10 Zpráva o realizaci programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“ v roce 2019 a návrh Plánu zlepšování pro rok 2020