Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu vyjádření MČ Praha 10 k oznámení společného jednání o návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Datum přijetí: 15.3.2022
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: 169

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

informace dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   nesouhlasí

s umístěním terminálu city logistiky v Malešicích; ve smyslu úkolu pro podrobnější územně plánovací dokumentaci - „vymezit terminály city-logistiky na Smíchově a v Malešicích“ dle úplného znění dotčených kapitol aktualizace č. 10 ZÚR HMP - „5.2.7 Kombinovaná a nákladní doprava“, a s tím souvisejícím návrhem prvku „Lokality pro umístění terminálů city-logistiky pro upřesnění v rámci ÚP“ v předmětném území ve „Výkresu ploch a koridorů nadmístního významu - dopravní infrastruktura“ za stavu po aktualizaci č. 10

 

III. ukládá

1. Ing. arch. Zákostelnému, vedoucímu KHA

  1. zajistit zaslání vyjádření MČ Praha 10 k oznámení společného jednání o návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro Odbor územního rozvoje MHMP, vše ve smyslu bodu II. tohoto usnesení

 

Termín: 18. 3. 2022

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. arch. Valovič, místostarosta

Anotace:         koncepce a územní rozvoj

Provede:         Ing. arch. Zákostelný, ved. KHA

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. arch. Zákostelný, ved. KHA

Číslo tisku:      P10-085518/2022

 

Zpět na začátek usnesení