Číslo materiálu Název
1 Složení slibu člena Zastupitelstva MČ Praha 10
1 Návrh na využití nabídky předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáže, stojící na pozemku parc. č. 3018/15, k. ú. Michle, obec Praha
1 Návrh na poskytnutí motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy zařazeným do orgánu Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10
1 Návrh na volbu tajemníka Finančního výboru (FiV) Zastupitelstva městské části Praha 10
1 Návrh plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 na volební období 2022 - 2026
10 Návrh na vyhodnocení 1. výběrového řízení na prodej pronajatých nebytových jednotek
11 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 30/15/2022 ze dne 27. 6. 2022 k návrhu na prodej pozemků parc. č. 3510 a parc. č. 3509 v k. ú. Vinohrady, obec Praha, vlastníkům jednotek zapsaným na LV č. 682 v k. ú. Vinohrady, obec Praha
12 Návrh na prodej pozemku parc. č. 2078/573, odděleného z pozemku parc. č. 2078/314 dle GP č. 4020-99/2022, vše v k. ú. Záběhlice, obec Praha, který je součástí vymezeného pozemkového celku č. 281 v k. ú. Záběhlice, obec Praha, Bytovému družstvu Sněženka, IČO 649 46 452, se sídlem Praha 10, Sněženková ul. 2580/II, PSČ 106 00, za kupní cenu 32 500 Kč
13 Návrh na odkup pozemku parc. č. 2472/4, k. ú. Vršovice, obec Praha, od Sady, lesy a zahradnictví Praha, státní podnik v likvidaci, IČO 000 63 347, se sídlem Betlémská 267/9, Praha 1 - Staré Město
14 Návrh na prodej pozemku parc. č. 3432/27 a pozemku parc. č. 3432/49, který vznikl oddělením a sloučením pozemků dle geometrického plánu č. 4866-138/2022, vše v k. ú. Strašnice, obec Praha, které jsou součástí vymezeného celku č. 228 v k. ú. Strašnice, obec Praha, Bytovému družstvu Ježek, IČO 624 10 172, se sídlem Praha 10, Na Padesátém 1732/2, PSČ 100 00, v souladu se „Zásadami pro prodej pozemků souvisejících s I. až XII. etapou privatizace“, za kupní cenu 615 780 Kč
15 Návrh na prodej pozemku parc. č. 3432/26 a pozemku parc. č. 3432/102, který vznikl oddělením a sloučením pozemků dle geometrického plánu č. 4866-138/2022, vše v k. ú. Strašnice, obec Praha, které jsou součástí vymezeného celku č. 227 v k. ú. Strašnice, obec Praha, vlastníkům zapsaným na LV č. 3144 v k. ú. Strašnice, obec Praha, v souladu se „Zásadami pro prodej pozemků souvisejících s I. až XII. etapou privatizace“, za kupní cenu 627 050 Kč
16 Návrh na využití nabídky předkupního práva ke stavbě č. 194, nezapsané v katastru nemovitostí, stojící na části pozemku parc. č. 3097/1, k. ú. Michle, obec Praha
17 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 1. čtvrtletí 2023
18 Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 organizaci Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, za účelem realizace sociální služby terénní program pro děti a mládež v Praze 10 v roce 2023
19 Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2021-2024, za období 2021-2022
2 Návrh na poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, Hasičská stanice č. 5
20 Informace o využití příjmů z daně z nemovitých věcí na realizaci plánu obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 v roce 2022 a informace o realizaci plánu obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 do konce roku 2030, v roce 2022
21 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 1. čtvrtletí roku 2023
3 Návrh na poskytnutí věcného daru Policii České republiky, Obvodní ředitelství Praha IV
4 Návrh na volbu přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10
5 Závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2022, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
6 Návrh na schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 156/21/LCD ze dne 7. 12. 2021, uzavřené s Českou spořitelnou, a. s.
7 Návrh na zřízení nové základní školy na území MČ Praha 10 a na schválení její zřizovací listiny
8 Návrh na prodloužení termínu úkolu uloženého usnesením ZMČ Praha 10 č. 2/7/2023 ze dne 30. 1. 2023 k návrhu na souhlas s podpisem Memoranda o spolupráci INO/61/05/014528/2022 při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání na území městské části Praha 10
9 Návrh na prodej nebytové jednotky č. 878/15 v budově č. p. 878, v domě V Olšinách 8, postavené na pozemku parc. č. 709/2, se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy č. p. 878 a na pozemku parc. č. 709/2, kat. území Vršovice, obec Praha