Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 7837      nové hledání >>>
Strana 3 z 157První   Předchozí   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
24.5.2022 382 11 k návrhu na souhlas s přijetím daru pro organizaci Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace, od Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION Rada
24.5.2022 381 11 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele mateřské školy Rada
24.5.2022 380 11 k návrhu na změnu rozpočtu 2022 - přesun finančních prostředků z odvětví 0082 - Správa majetku do odvětví 0091 - Vnitřní správa Rada
24.5.2022 379 11 k návrhu na změnu rozpočtu 2022 - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0091 - Vnitřní správa Rada
24.5.2022 378 11 k návrhu na schválení zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Instalace a nájem ochranného lešení pro administrativní budovy ÚMČ Praha 10 a poskytování dalších souvisejících služeb“ zadávanou v otevřeném řízení Rada
24.5.2022 377 11 k návrhu na přidělení 2 bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada
24.5.2022 376 11 k návrhu na vyslovení souhlasu s převodem části finančních prostředků z rezervního fondu Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., do fondu investic této příspěvkové organizace Rada
24.5.2022 375 11 k návrhu na změnu rozpočtu ke schváleným projektům Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., realizovaným v rámci OPPPR, v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 7003) Rada
24.5.2022 374 11 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace na podporu aktivit v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3034) Rada
24.5.2022 373 11 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle zásad dotačního programu MČ Praha 10 pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území MČ Praha 10 v roce 2022 Rada
24.5.2022 372 11 k návrhu na podání žádostí o dotaci z rezervy hl. m. Prahy na spolufinancování projektů EU/EHP Rada
24.5.2022 371 11 k návrhu časového harmonogramu prací pro sestavení rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2023 Rada
24.5.2022 370 11 k návrhu na změnu rozpočtu - doplnění dodatečného finančního vztahu k MČ HMP z rozpočtu vlastního HMP na rok 2022 (RO 3035) Rada
24.5.2022 369 11 k návrhu na vyjádření MČ Praha 10 k oznámení vlivů záměru „Tramvajová trať Počernická“ na životní prostředí (investor Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.) Rada
10.5.2022 368 10 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
10.5.2022 367 10 k návrhu na rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací v sociální oblasti za rok 2021 Rada
10.5.2022 366 10 k návrhu na schválení účetní závěrky Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., za rok 2021 Rada
10.5.2022 365 10 k návrhu na schválení účetní závěrky Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., za rok 2021 Rada
10.5.2022 364 10 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru kontroly a komunikace (OKK) ÚMČ Praha 10 Rada
10.5.2022 363 10 k návrhu na zahájení jednání o bezúplatném nabytí pozemků v areálu ZŠ Olešská, Praha 10 Rada
10.5.2022 362 10 k návrhu na změnu části usnesení RMČ Praha 10 č. 982 ze dne 27. 11. 2018 Rada
10.5.2022 361 10 k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Tolstého 1353/2a, příspěvková organizace Rada
10.5.2022 360 10 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 2224/27, příspěvková organizace Rada
10.5.2022 359 10 k návrhu na souhlas s místem poskytovaného vzdělávání na území MČ Praha 10 pro FLOW - Základní uměleckou školu a Středisko volného času Rada
10.5.2022 358 10 k návrhu na dodatečné zapojení škol zřizovaných městskou částí Praha 10 do prodloužené výzvy 30_21_011 Operačního programu potravinové a materiální pomoci Rada
10.5.2022 357 10 k návrhu na změnu rozpočtu 2022 - přesun finančních prostředků z odvětví 0064 - Veřejná finanční podpora do odvětví 0061 - Kultura a volný čas a odvětví 0062 - Sport Rada
10.5.2022 356 10 k návrhu na schválení návrhu změn projektu v rámci hledání úspor na základě Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2019/OMP/1254 na akci „Zpracování projektové dokumentace pro akci: Rekonstrukce radnice městské části Praha 10“ Rada
10.5.2022 355 10 k návrhu na uzavření smlouvy o účasti v projektu „Praha 10 bez graffiti II“ na základě přihlášky Rada
10.5.2022 354 10 k návrhu na schválení záměru prodeje spoluvlastnického podílu ve výši 389/15246 na pozemcích parc. č. 3118/48 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3118/111 - zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 3118/109 - zastavěná plocha a nádvoří vztahující se k BJ č. 1795/5, k. ú. Strašnice, ul. Ke Strašnické 1795/8, Praha 10, paní ***************** Rada
10.5.2022 353 10 k návrhu na uzavření Smluv o umístění veřejné komunikační sítě se společností Quantcom, a. s., pro nemovitosti: Bytový dům Malešice a Poliklinika Malešice Rada
10.5.2022 352 10 k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností T-Mobile Czech Republic, a. s., u akce: „INS_FTTH_CZ_PRAHA Zahradní Město 2“ Rada
10.5.2022 351 10 k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností PREdistribuce, a. s., k tíži pozemku parc. č. 2628/2, pozemku parc. č. 3391/2 a pozemku parc. č. 3392/6 vše v k. ú. Michle Rada
10.5.2022 350 10 k návrhu na prodej pozemků parc. č. 4540/2 a parc. č. 621/1, k. ú. Strašnice, nebo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) k tíži těchto pozemků Rada
10.5.2022 349 10 k návrhu na úpravu Prohlášení vlastníka jednotek domu č. p. 353, k. ú. Vršovice v grafické části přílohy č. 1 Rada
10.5.2022 348 10 k návrhu na vyhodnocení Veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu pozemku - zahrádky Rada
10.5.2022 347 10 k návrhu na pronájem části pozemku parc. č. 806/489, o celkové výměře 8,7 m2, k. ú. Malešice, obec Praha, za účelem provozování restaurační předzahrádky na dobu určitou Rada
10.5.2022 346 10 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 1. 10. 1998 o nájmu části pozemku parc. č. 2950/1, k. ú. Michle, obec Praha Rada
10.5.2022 345 10 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2021/OMP/0940 o nájmu části pozemku, parc. č. 806/18, k. ú. Malešice, obec Praha, ze dne 24. 6. 2021 Rada
10.5.2022 344 10 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení Rada
10.5.2022 343 10 k návrhu na schválení změny nájemce nebytového prostoru Rada
10.5.2022 341 10 k návrhu na schválení žádosti o podnájem v nebytovém prostoru Rada
10.5.2022 342 10 k návrhu na schválení změny nájemce nebytového prostoru Rada
10.5.2022 340 10 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce plochy průchodu u Kubánského náměstí 1267/10, v k. ú. Vršovice Rada
10.5.2022 339 10 k návrhu na nepřiznání dočasné slevy z nájmu bytu Rada
10.5.2022 338 10 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce Rada
10.5.2022 337 10 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
10.5.2022 336 10 k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů Rada
10.5.2022 335 10 k návrhu na změnu tajemníka Komise informační, otevřená radnice, IT a Smart Cities (KIT - SC) Rady MČ Praha 10 Rada
10.5.2022 334 10 k návrhu na schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DVS/82/03/002122/2022 Rada
10.5.2022 333 10 k návrhu na schválení aktualizace vyhlášeného dotačního programu městské části Praha 10 pro oblast paliativní péče Rada
Strana 3 z 157První   Předchozí   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30