Podkladové materiály 2. ZMČ ze dne 10. 12. 2018

Číslo materiálu Název
1 Návrh na uložení úkolu Návrhovému výboru ZMČ Praha 10
2 Návrh na volbu členů výborů zřízených Zastupitelstvem MČ Praha 10
2 Návrh na volbu členů výborů zřízených Zastupitelstvem MČ Praha 10
2 Návrh na volbu členů výborů zřízených Zastupitelstvem MČ Praha 10
2 Návrh na volbu členů výborů zřízených Zastupitelstvem MČ Praha 10
3 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2018, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
4 Návrh na změnu rozpočtu pro rok 2018 v odvětví 0021 - Životní prostředí
6 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 6.
5 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 25.
7 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 4. 6. 2018 do 25. 6. 2018, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče
8 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 906/01, v domě V Olšinách 906/12, k. ú. Strašnice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče
9 Návrh na prodej pozemku parc. č. 1269/6 o výměře 1 m2 - zastavěná plocha a nádvoří (schodiště do bytového domu č. p. 1788 v k. ú. Strašnice) Bytovému družstvu BEDEKA, IČO 251 07 593
10 Návrh na projednání finančního příspěvku na opravu průchodu a schodiště domu v ul. Bělocerkevská pro Společenství vlastníků jednotek v budově č. p. 1299, 1301 v Bělocerkevské ulici Praha 10 Vršovice
11 Informace o vrácení dotace Smart Cities
12 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě - žádosti za 2. čtvrtletí 2018
13 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě - žádosti za 3. čtvrtletí 2018
14 Návrh na poskytnutí dotace Městské knihovně Praha na financování provozu nové pobočky Městské knihovny v Praze v Bytovém domě Malešice
15 Návrh na schválení přijetí finančního daru pro ZŠ, Praha 10, U Roháčových kasáren19/1381
16 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za rok 2018
17 Návrh na změnu politického garanta a koordinátora programu Zdravá Praha 10 a MA21
18 Výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u městské části Praha 10 na základě § 113 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti činností vykonávaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a informace o způsobu, jakým došlo k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování
19 Informace o porovnání nákladů na odměny členů Rady MČ Praha 10 a předsedů výborů Zastupitelstva MČ Praha 10 v roce 2018