Granty 2008

Granty 2008 - II. kolo

 

 

 

Výsledky grantového řízení na dotace MČ Praha 10 z rozpočtu HMP na poskytování  sociálních služeb na území správního obvodu MČ Praha 10  pro rok 2008, schválené  usnesením zastupitelstva městské části Praha 10, č.  9/14/2008, ze dne 26.6.2008.

1

 

Centrum sociální  a ošetřovatelské  pomoci v Praze 10, příspěvková organizace

Pečovatelská služba

 

2.248.500,-

 

2

Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha

Poradenství

35.000,-

3

Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha

Výuka práce na PC

5.000,-

4

Diakonie ČCE-Středisko pro zrakově postižené

Středisko pro zrakově postižené

6.000,-

5

Fokus Praha o.s.

CDA Dům u Libuše - sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

95.500,-

6

KONTAKT bB občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér

Kontakt-kontaktování a následná péče o osoby s tělesným postižením

45.000,-

7

Máme otevřeno?, o.s.   

Jiné odpoledne (JO)

14.000,-

 

 

Granty 2008 II.kolo

 

 

 

Vyhlášení grantového řízení na dotace MČ Praha 10 z rozpočtu HMP na poskytování sociálních služeb na území správního obvodu MČ Praha 10 pro rok 2008

 

Městská část Praha 10
vyhlašuje

 

grantové řízení na dotace MČ Praha 10 z rozpočtu hlavního města Prahy na poskytování sociálních služeb na území správního obvodu MČ Praha 10 pro rok 2008

 

Přehled vyhlašovaných programů pro rok 2008

 

Program I.

Sociální služby

I.1.
Pečovatelská služba

I.2.
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

I.3.
Odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory (vyjma občanských poraden)

I.4.
Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory

 

Způsob poskytnutí dotace

 

Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti, postup při hodnocení žádosti, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a vyúčtování dotace pro rok 2008 jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování účelových dotací – grantů městské části Praha 10 z rozpočtu HMP v oblasti sociální služby (Program I.).

 

"Zásady" včetně formulářů jsou k dispozici na internetových stránkách městské části Praha 10 www.praha10.cz  a dále Informačních kancelářích Úřadu městské části Praha 10 na adresách Vršovická 68 a  Plaňanská 1, Praha 10.

 

Do hodnotícího řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány v předepsaném termínu, na předepsaném formuláři, obsahující všechny povinné přílohy a jsou bez dalších formálních nedostatků.

 

O výsledcích hodnotícího řízení bude rozhodnuto na nejbližším možném zasedání příslušných orgánů městské části Praha 10 po termínu uzavření hodnotícího řízení a výběru projektů doporučených k podpoře. Předkladatelé projektů, které byly schváleny k podpoře, budou bezprostředně po rozhodnutí o hodnotícím řízení vyrozuměni a vyzváni k podepsání smlouvy. Úřad městské části Praha 10 zveřejní seznam všech projektů na internetových stránkách městské části Praha 10 (www.praha10.cz)

 

Až do konečného rozhodnutí o přidělení grantu nebudou poskytovány žádné dílčí informace.

 

Termín pro podávání žádostí

 

Žádosti je možné podávat od 15.5.2008 do 30.5.2008 do 13.00 hod.
Datem podání se rozumí datum podání na podatelně.

 

Žádost o dotaci musí být podána  - osobně v podatelně úřadu městské části Praha 10,
Vršovická 68, Praha 10

Obálka musí být zalepená, označená názvem programu a plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy.

 

Konzultace: Miluše Hloušková OŠK, kancelář C/412, tel. spojení: 267 093 396,

 

granty 2008 vyhlášení  I. kolo

 

Vyhlášení grantového řízení pro rok 2008

 

Městská část Praha 10
vyhlašuje

 

grantové řízení na poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblasti sociální, kultura a umění, sport, tělovýchova, volný čas a vzdělávání, protidrogová prevence a životní prostředí

 

Přehled vyhlašovaných programů pro rok 2008

 

Program I.
Sociální oblast

Program II.
Kultura a umění     

Program III.
Sport, tělovýchova, volný čas a vzdělávání

Program IV. Protidrogová prevence

Program V.
Životní prostředí

I.1.
Zdravotně sociální program

II.1.
Podpora a rozvoj profesionálních a neprofesionálních kulturních aktivit

III.1.
Pořádání významných sportovních akcí pro děti a mládež

IV.1.
Specifická primární prevence užívání návykových látek

V.1.
Ochrana životního prostředí a environmentální výchova

I.2.
Sociální program pro seniory

II.2.
Celoroční kulturní a umělecká činnost realizovaná v MČ Praha 10

III.2.
Pořádání masových tělovýchovných a sportovních akcí -
"Sport pro všechny"

IV.2.
Služby protidrogové prevence

 

I.3.
Sociální program pro osoby se zdravotním handicapem

II.3.
Akce pořádané v rámci  "Dnů Prahy 10"

III.3.
Pravidelná činnost sportovních center a center volného času pro děti a mládež

 

 

I.4.
Sociální program na podporu fungující rodiny

 

III.4.
Táborová činnost

 

 

 

 

 

III.5.
Volný čas

 

 

 

 

III.6.
Mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání

 

 

 

 

III.7.
Akce pořádané v rámci   "Dnů Prahy 10"

 

 

 

Způsob poskytnutí dotace

 

Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti, postup při hodnocení žádosti, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a vyúčtování dotace pro rok 2008 jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování účelových dotací – grantů městské části Praha 10 v oblasti sociální (Program I.), v Zásadách pro poskytování účelových dotací – grantů městské části Praha 10 v oblasti kultury a umění (Program II.), v Zásadách pro poskytování účelových dotací – grantů městské části Praha 10 v oblasti Sportu, tělovýchovy, volného času a vzdělávání (Program III.)  v Zásadách pro poskytování účelových dotací – grantů městské části Praha 10 v oblasti protidrogové prevence (Program IV.) v Zásadách pro poskytování účelových dotací – grantů městské části Praha 10 v oblasti životního prostředí (Program V.), dále jen "zásady".

 

"Zásady" včetně formulářů jsou k dispozici na internetových stránkách městské části Praha 10 www.praha10.cz  a dále v Informačních kancelářích Úřadu městské části Praha 10 na adresách Vršovická 68 a  Plaňanská 1, Praha 10.

 

Do hodnotícího řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány v předepsaném termínu, a předepsaném formuláři, obsahující všechny povinné přílohy a jsou bez dalších formálních nedostatků.

 

O výsledcích hodnotícího řízení bude rozhodnuto na nejbližším možném zasedání příslušných orgánů městské části Praha 10 po termínu uzavření hodnotícího řízení a výběru projektů doporučených k podpoře. Předkladatelé projektů, které byly schváleny k podpoře, budou bezprostředně po rozhodnutí o hodnotícím řízení vyrozuměni a vyzváni k podepsání smlouvy. Úřad městské části Praha 10 zveřejní seznam všech projektů na internetových stránkách městské části Praha 10 (www.praha10.cz)

 

  Až do konečného rozhodnutí o přidělení grantu nebudou poskytovány žádné dílčí informace.

 

Termín pro podávání žádostí
Žádosti je možné podávat do 20.12.2007 do 14.00 hodin.
Datem podání se rozumí datum podání na podatelně.

 

Žádost o dotaci může být podána

 

·         osobně v podatelně úřadu městské části Praha 10
Vršovická 68, Praha 10

 

·         doporučeně poštou na adresu:
Úřad městské části Praha 10   
Vršovická 68    
101 38  Praha 10

 

Obálka musí být zalepená, označená názvem programu a plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy.

 

Konzultace: Miluše Hloušková OŠK, kancelář C/412, tel. spojení: 267 093 396,
mail: miluseh@p10.mepnet.cz

 

granty 2008 I.kolo

 

Výsledky výběrového řízení na poskytnutí veřejné finanční podpory pro rok 2008

 

v oblastech: Sociální, kultura a umění, sport, tělovýchova, volný čas a vzdělávání, protidrogová prevence a životní prostředí, schválené usnesením zastupitelstva městské části Praha 10, č. 7/6/2008, ze dne 14.2.2008.

 

1

Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s.

Zajištění a poskytování osobní asistence a odlehčovací služby lidem s poruchami autistického spektra, kteří žijí na území MČ Praha 10

108.000,-

2

AŠSK ČR, OBVODNÍ RADA PRAHA 10, reg. č. 100/00

Pořádání významných sportovních akcí pro děti a mládež

22.000,-

3

ATLETICKÝ SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PRAHA

Atletické prázdniny 2008

7.000,-

4

Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha

Poradenské služby

14.000,-

5

Clazzic o.s.

Hudební večery v Trmalově vile a u sv. Mikuláše

50.000,-

6

Český červený kříž

Sociální program pro seniory - ošacovací středisko

10.000,-

7

Český svaz ochránců přírody ZO-NATURA QUO VADIS

Letní tábor oddílu Ginkgo

10.000,-

8

Český svaz ochránců přírody ZO-NATURA QUO VADIS

Jednorázové environmentálně osvětové akce v Praze 10

56.000,-

9

Český tenisový svaz vozíčkářů

Turnaj v tenisu na vozíku HAMR OPEN 2008, součást Mistrovství ČR v tenisu na vozíku ČTSV TOUR 08

13.000,-

10

Dětské krizové centrum, o.s.

"Sami na to nestačí" Diagnostika, terapie a prevence týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syn CAN)

15.000,-

11

Diakonie ČCE-středisko Ratolest v Praze 10

Rekondiční a edukační pobyt pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením

20.000,-

12

Dům dětí a mládeže - Dům UM

Sport pro všechny

25.900,-

13

Dům dětí a mládeže - Dům UM

Otevřený klub Strašnice

30.000,-

14

Dům dětí a mládeže - Dům UM

Otevřený klub Vršovice

30.000,-

15

Dům dětí a mládeže - Dům UM

Toulavý autobus

30.000,-

16

Elpida plus, o.p.s.

Ozdravné a vzdělávací pobyty - Školička internetu v přírodě

40.000,-

17

Elpida plus, o.p.s.

Společenská setkávání seniorů

12.000,-

18

Eugen Brikcius

 Literální výlet 13. Kde  domov můj?

12.000,-

19

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 10 - Strašnice

Dramatický kroužek - velikonoční a adventní divadlo

9.000,-

20

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 10 - Strašnice

Víkendový tábor dětí na Hvozdnici

9.000,-

21

Gymnázium Praha 10, Omská 1300

Školní program prevence negativních sociálně patologických jevů

20.000,-

22

Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení

Hospic sv. Štěpána

20.000,-

23

Jiří Vašák - AGENTURA DANCING

STODOLA 2008

20.000,-

24

Junák - svaz skautů a skautek ČR, 77. středisko ROD SOVY Praha 10

Střediskové centrum her

3.600,-

25

Junák - svaz skautů a skautek ČR, 77. středisko ROD SOVY Praha 10

Soví pálka + turnaj

3.000,-

26

Junák - svaz skautů a skautek ČR, 96. středisko SCARABEUS Praha 10

Zábavné odpoledne na základních školách

17.000,-

27

Junák-svaz skautů a skautek ČR, 100. středisko STOVKA Praha 10

Letní tábor KOŤATA

25.000,-

28

JUNÁK-svaz skautů a skautek ČR, 35. středisko Jaroslava Rady Praha 10 - Skalka

Střediskový sraz 35. střediska Jaroslava Rady Praha 10 - Skalka

10.000,-

29

JUNÁK-svaz skautů a skautek ČR, 35. středisko Jaroslava Rady Praha 10 - Skalka

Odpoledne plné her 35. střediska Jaroslava Rady Praha 10 -  Skalka

5.000,-

30

JUNÁK-svaz skautů a skautek ČR, 35. středisko Jaroslava Rady Praha 10 - Skalka

Skautská akademie 35. střediska Jaroslava Rady Praha 10 - Skalka

8.000,-

31

JUNÁK-svaz skautů a skautek ČR, 92. středisko Šípů,  Praha 10

Táborová činnost 1. oddílu Camelot z 92. střediska Šípů Praha 10-pořádané v době školních prázdnin navazující na celoroční činnost, včetně akcí integrující neorganizované děti a mládež

10.000,-

32

JUNÁK-svaz skautů a skautek ČR, 92. středisko Šípů,  Praha 10

Táborová činnost 80. oddílu Lvíčata z 92. skautského střediska Šípů Praha 10 pořádané v době školních prázdnin navazující na celoroční činnost, včetně akcí integrující neorganizované děti a mládež

10.000,-

33

JUNÁK-svaz skautů a skautek ČR, 92. středisko Šípů,  Praha 10

Táborová činnost 80. oddílu Trpaslíci z 92. skautského střediska Šípů Praha 10 pořádané v době školních prázdnin navazující na celoroční činnost, včetně akcí integrující neorganizované děti a mládež

10.000,-

34

JUNÁK-svaz skautů a skautek ČR, 92. středisko Šípů,  Praha 10

Sportovní den Šípů 2008 - při příležitosti dnu dětí

15.000,-

35

Klub K2, o.p.s.

Klub pro rodiče s dětmi

61.000,-

36

Mateřské a otcovské centrum pohody /MOC pohody/

Advent v Jablíčkově 2008

14.500,-

37

Mateřské a otcovské centrum pohody /MOC pohody/

Rodinné centrum Jablíčkov

12.000,-

38

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Denní centrum MUP pro studenty s handicapem - licence na právní software a odborná literatura pro studovnu Dubečská

38.000,-

39

Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 10 - Vršovice

Letní tábor rodinného typu

10.000,-

40

Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 10 - Vršovice

Awana klub

5.000,-

41

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ASISTENCE

Služby asistence občanům MČ Praha 10

45.000,-

42

Občanské sdružení Skutečnost

Kulturní centrum Skutečnost

15.000,-

43

PETRKLÍČ

Divadlo Miriam

40.000,-

44

Pionýr PIONÝRSKÁ SKUPINA - BETA

Zimní tábor - hory - jarní prázdniny

10.000,-

45

Pionýr, PIONÝRSKÉ CENTRUM PRAHA - 10

Vršovický koláč

20.000,-

46

POHODA-spol. pro normální život lidí s postižením

Chráněné bydlení na Praze 10

15.000,-

47

Policejní volejbalový klub Olymp Praha, o.s.

Letní soustředění pro děti z MČ Prahy 10

24.500,-

48

Policejní volejbalový klub Olymp Praha, o.s.

Sport pro všechny

40.000,-

49

POP BALET

Letní taneční škola Orlík 2008

25.000,-

50

PROTEBE

Prázdninové tábory PROTEBE

10.000,-

51

RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ PŘI POMOCNÉ ŠKOLE V PRAZE 10, Chotouňská

Letní tábory pro děti a mládež s mentálním postižením a autistickými rysy

30.000,-

52

Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie Praha - Strašnice

Celoroční činnost 

15.000,-

53

Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie Praha - Strašnice

Letní tábor

10.000,-

54

Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha - Vršovice

Provedení Stabat Mater,op. 58, Antonína Dvořáka v kostele sv.Václava ve Vršovicích ve velikonočním období

45.000,-

55

Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha - Vršovice

Týdenní pobyt na horách pro děti z ekonomicky slabších rodin farnosti Praha 10 - Vršovice v době jarních prázdnin Prahy 10

15.000,-

56

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.,Krajská organizace Praha

Celoživotní vzdělávání osob s mentálním postižením s cílem integrace a samostatnosti v životě.Večerní škola.

19.000,-

57

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PRAHA-ODBOR ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH

10. ročník Mezinárodního kuželkářského turnaje zrakově postižených - SLAVIA CUP

57.000,-

58

STRADEA - Strašnická dětská agentura

Obvodní kolo celostátní přehlídky dětských recitátorů městské části Prahy 10

8.000,-

59

Střední odborné učiliště gantronomie 

Prezentace moderní gastronomie pro širokou veřejnost

36.000,-

60

Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně

Plavání pro neorganizované děti, mládež a občany městské části Praha 10

50.000,-

61

Svaz důchodců České republiky, MĚSTSKÝ VÝBOR PRAHA

Ozdravně-rehabilitační pobyt pro seniory žijící na Praze 10

20.000,-

62

Tělocvičná jednota Sokol Hostivař

Pražský Tajtrlík-IV. ročník přehlídky amatérských loutkařů

5.000,-

63

Tělocvičná jednota Sokol Hostivař

Divadélko  Frydolín

15.000,-

64

Tělocvičná jednota Sokol Hostivař

Mateřské centrum Frydolínek

5.000,-

65

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice

Podpora a rozvoj činnosti dramatického kroužku

10.000,-

66

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice

Letní sportovní soustředění žactva 2008

10.000,-

67

Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice

Akademie 2008

25.000,-

68

Tělocvičná jednota Sokol Praha - Vršovice

Vánoční závod žactva - sportovní gymnastika

2.000,-

69

Tělocvičná jednota Sokol Praha - Vršovice

Oddíl judo dětí

3.000,-

70

Tělocvičná jednota Sokol Praha - Vršovice

Vršovický pohár - házená

5.000,-

71

Tělocvičná jednota Sokol Praha - Vršovice

Randori koťat

10.000,-

72

Tělocvičná jednota Sokol Praha - Vršovice

Letní tábor pro děti - judo

10.000,-

73

Tělovýchovná jednota JUNIOR PRAHA

Sportovní turnaje škol

14.000,-

74

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KOVO

Podpora mládeže TJ KOVO Praha - oddíl hokejbalu

20.000,-

75

Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2/2100

Podpora třídění odpadů

9.000,-

76

Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2/2100

Otevřená škola

70.000,-

77

Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2/2100

Dny Prahy 10 v KC Kruh

25.000,-

78

Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2/2100

Výukový zahraniční zájezd

30.000,-

79

Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210

Poznávací a vzdělávací zájezd do Itálie s návazností na výuku italského jazyka

30.000,-

80

Základní škola, Praha 10, Kodaňská 16/658

World Heritage Site Project (v rámci aktivity e-Twinning)

23.000,-

81

Základní škola, Praha 10, Kodaňská 16/658

Výstava ke 100. výročí školy v Kodaňské 16

45.000,-

82

Základní škola, Praha 10, Kodaňská 16/658

Školní almanach ke 100. výročí školy v Kodaňské 16

21.000,-

83

Základní škola, Praha 10, Kodaňská 16/658

Komplexní program primární prevence sociálně patologických jevů pro II. stupeň ZŠ

15.000,-

84

Základní škola, Praha 10, Olešská 18/2222

Integrace dítěte se středně těžkou oboustrannou nedoslýchavostí

5.000,-

85

Základní škola, Praha 10, Olešská 18/2222

Integrace žáka z oslabeného sociokulturního prostředí

42.000,-

86

Základní škola, Praha 10, Olešská 18/2222

Mladí umělci dětem i rodičům z Prahy 10     40 prstů pro pražskou  desítku

10.000,-

87

Základní škola, Praha 10, Olešská 18/2222

Živá hudba v Olešské - mladí umělci dětem

8.000,-

88

Základní škola, Praha 10, Olešská 18/2222

Mezinárodní hry bez hranic

21.000,-

89

Základní škola, Praha 10, Práčská 37

Přehlídka sborového zpěvu žáků speciálních škol a Vánoční zpívání

20.000,-

90

Základní škola, Praha 10, Švehlova 4/2900

Brighton - běžný život v jižní Anglii

20.000,-

91

Základní škola, Praha 10, Vladivostocká 6/1035

Na naší škole třídíme odpad

27.000,-

92

Židovská obec v Praze

Domov sociální péče Hagibor - Komunitní centrum: Alternativní způsob komplexní péče o seniory

100.000,-

93

Židovská obec v Praze

Výstava "Hagibor - historie místa a lidí"

21.000,-