Dotační řízení 2015/2016 - sport

Městská část Praha 10 vyhlašuje od 26. 10. 2015 do 18. 11. 2015 do 13:00 hodin dotační řízení na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 s tematickým zaměřením pro oblast sportu.

Na základě Usnesení č. 10/21/2016 Zastupitelstva městské části Praha 10 ze dne 1. 6. 2016 bylo schváleno poskytnutí finančních prostředků ve výši 10 080 000,- Kč. Kompletní výsledky dotačního řízení najdete v tabulce (Excel, 16kB)

Přehled vyhlašovaných programů pro rok 2015 - 2016:

I. Podpora organizované sportovní činnosti mládeže

Dotace je poskytována pouze sportovním klubům a tělovýchovným jednotám, které ve vlastní produkci odpovídají za realizaci sportovních činností a aktivit a jejichž náplní je zajištění celoroční sportovní činnosti mládeže, za předpokladu splnění následujících podmínek:

 • sídlo TJ či sportovního klubu na území MČ Praha 10 (dle databáze ČUS, ČOS a zastřešujících sportovních svazů)
 • členství v ČUS, ČOS či zastřešujícím sportovním svazu,
 • pravidelná činnost dětí a mládeže na území MČ Praha 10,
 • dotaci lze žádat pouze na mládež do ročníku narození 1996 včetně

Maximální výše podpory na jednoho mládežnického sportovce činí 2.000,- Kč

II. Podpora celoroční sportovní činnosti handicapovaným fyzickým osobám

Dotace je poskytována pouze handicapovaným fyzickým osobám, které osobně realizují sportovní činnost a aktivity v příslušném kalendářním roce od 1. 1. do 31. 12. za předpokladu splnění následujících podmínek:

 • o dotaci může žádat handicapovaná fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území MČ Praha 10 a vykonává pravidelnou sportovní činnost na území MČ Praha 10.

Maximální výše podpory jednomu žadateli činí 10.000,- Kč

III. Podpora projektů sportovní činnosti s výrazně prospěšným přínosem pro obyvatele MČ Praha 10

Dotace je poskytována na realizaci sportovní činnosti a aktivity v příslušném kalendářním roce od 1. 1. do 31. 12. za předpokladu splnění následujících podmínek:

 • o dotaci může žádat sportovní klub, tělovýchovná jednota či spolek, která má sídlo na území MČ Praha 10 a předloží projekt s výrazně prospěšným přínosem pro obyvatele MČ Praha 10 v oblasti sportu.

Maximální výše podpory projektu činí 30.000,- Kč

Způsob poskytnutí dotace

Objem finančních prostředků poskytovaných v rámci tohoto dotačního řízení je limitován celkovým objemem prostředků, které jsou pro tyto účely vyčleněny a činí celkem 10.080.000,- Kč v rozpočtu MČ Praha 10.

Žadatel (subjekt) může podat pouze jednu žádost v každém z vyhlašovaných programů, tzn., že může celkem podat maximálně tři žádosti. Je nepřípustné kumulovat více projektů do jedné žádosti.

Veškerá pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace pro rok 2015 - 2016 jsou uvedeny v Podmínkách pro poskytování dotací městské části Praha 10.

„Podmínky“ včetně formulářů jsou k dispozici na internetových stránkách městské části Praha 10 a v Informačních kancelářích Úřadu městské části Praha 10

- Vršovická 68

- Plaňanská 1, Praha 10

Formulář vyúčtování je ke stažení ZDE.

Znaky MČ Praha 10 jsou ke stažení ZDE.

Předpokládaný harmonogram dotačního řízení:

 • Vyhlášení dotačního řízení a příjem žádostí od 26. 10. 2015 do 18. 11. 2015 do 13:00 hodin.
 • Odstranění nedostatků v žádosti do konce listopadu 2015.
 • Příprava podkladů ke schvalování návrhu ½ prosince 2015.
 • Schvalovací proces na nejbližším možném zasedání Výboru sportovního a následně RMČ a ZMČ cca prosinec 2015.
 • Zpracování smluv a uzavírání smluv cca prosinec 2015.
 • Odeslání finanční prostředků na účty příjemců po uzavření smluv průběžně cca prosinec 2015.

Do hodnotícího řízení budou přijaty pouze žádosti, které budou podány ve stanoveném termínu, na předepsaném formuláři, obsahující všechny povinné přílohy bez dalších formálních nedostatků.

O výsledcích dotačního řízení bude rozhodnuto na nejbližším možném zasedání příslušných orgánů městské části Praha 10. Úspěšní žadatelé budou po ukončení dotačního řízení vyrozuměni a vyzváni k podepsání smlouvy. Žadatelé, jejichž projekt nebude podpořen, obdrží písemné sdělení o nevyhovění žádosti. Úřad městské části Praha 10 zveřejní seznam všech projektů na úřední desce a internetových stránkách městské části Praha 10.

Až do konečného rozhodnutí nebudou poskytovány žádné dílčí informace!

Termín pro podávání žádostí:

Žádosti je možné podávat v termínu od 26. 10. 2015 do 18. 11. 2015 do 13:00 hodin

Datem podání se rozumí datum podatelny MČ Praha 10 v den podání nebo doručení na podatelnu!

Žádost o dotaci může být podána:

 • osobně v podatelně Úřadu městské části Praha 10, Vršovická 68, Praha 10
 • doporučeně poštou na adresu:

Městská část Praha 10
Odbor kultury a projektů
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Úřední hodiny podatelny ÚMČ Praha 10 Vršovická 1429/68:

 

Pondělí

8:00 - 17:30

Úterý

8:00 - 15:00

Středa

8:00 - 17:30

Čtvrtek

8:00 - 15:00

Pátek

8:00 - 14:00

 

 

 

 

 

 

Obálka musí být zalepená, označená názvem programu a plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy.

Konzultace:  Miluše Hloušková  OKP, kancelář  C/416, tel. spojení:  267 093 396,

e-mail: miluseh@praha10.cz

Na internetových stránkách formuláře Žádosti otevřete tak, že na modře vyznačené tematické oblasti ve vyhlášeném dotačním řízení kliknete myší.