Podkladové materiály 11. ZMČ ze dne 17. 6. 2016

Číslo materiálu Název
15 Návrh na prodej zbývajících spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 3118/48, 3118/109 a č. 3118/111, vše k. ú. Strašnice, vlastníkům bytových jednotek v domě č. p. 1795, ulice Ke Strašnické, č. o. 8, k. ú. Strašnice
16 Návrh na koupi pozemku parc. č. 13/6, k. ú. Strašnice, městskou částí Praha 10 od fyzické osoby
17.1 Návrh na využití předkupního práva k nemovitosti, budově bez čísla popisného nebo evidenčního ve vlastnictví pana *******, na pozemku parc. č. 3018/11 k. ú. Michle ve správě městské části Praha 10
17.2 Návrh na využití předkupního práva k nemovitostem, budovám bez čísla popisného nebo evidenčního ve vlastnictví pana *******, na pozemcích parc. č. 2240/9 a 2193/14, k. ú. Vršovice a parc. č. 3018/40, k. ú. Michle, ve správě městské části Praha 10
18 Návrh na prodloužení termínu úkolu uloženého v bodě III./1.2 usnesení ZMČ Praha 10 č. 5/11/2015 ze dne 21. 9. 2015 k návrhu na zadání veřejné zakázky „Rámcová smlouva na stavební práce spočívající v  realizaci výstavby, oprav a rekonstrukcí bytového fondu, školských, sociálních, administrativních a zdravotních objektů městské části Praha 10“
19 Informace o nabídce na odkup dluhopisů ESP ISIN SK4120005877 učiněné společností CEE Collect Retail, s. r. o., dne 29. 2. 2016
20 Návrh na poskytnutí finančních prostředků dle výsledků 5. ročníku soutěže „Zásobník projektů – město na míru“ pro rok 2016, včetně rekapitulace výsledků soutěže za rok 2015
21 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru (KoV) Zastupitelstva městské části Praha 10 za rok 2015
23 Informace o krocích realizovaných na základě usnesení ZMČ Praha 10 č. 10/20/2016 ze dne 1. 6. 2016 k návrhu na ukončení směnné smlouvy uzavřené dne 1. 10. 2014 se společností BOHEMIANS REAL, a. s., a odejmutí pozemku parc.č. 1121/1 v kat. území Vršovice ze svěřené správy městské části Praha 10
22 „Návrh na udělení čestného občanství Výborem pro udělování čestného občanství ZMČ Praha 10 doporučeným osobnostem MČ Praha 10“
1 Návrh na volbu členů Kontrolního výboru (KoV) Zastupitelstva městské části Praha 10
2 Návrh na volbu člena Finančního výboru (FiV) Zastupitelstva městské části Praha 10
3 Návrh na změnu ve složení Návrhového výboru (NaV) Zastupitelstva městské části Praha 10
4 Návrh na volbu člena Výboru zdravotního a sociálního (VZS) Zastupitelstva městské části Praha 10
5 Návrh na volbu členů Výboru pro kulturu a památky (VKP) Zastupitelstva městské části Praha 10
6 Návrh na volbu členů Výboru pro strategické investice (VSI) Zastupitelstva městské části Praha 10
7 Návrh na volbu tajemnice Výboru pro kulturu a památky (VKP) Zastupitelstva městské části Praha 10
8 Návrh na volbu tajemnice Výboru pro strategické investice (VSI) Zastupitelstva městské části Praha 10
9 Závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2015, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených RMČ Praha 10 v rámci zmocnění
10 Informace o postupu zpracování technické analýzy variant lokalit pro umístění sídla ÚMČ P10
11 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup volných nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4. 2016
12 Návrh na změnu Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. - XII. etapou privatizace
14 Návrh na prodej pozemku parc. č. 3302/2 v k. ú. Vinohrady
13 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 194 v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 2577, vedeném pro k. ú. Strašnice, kromě vlastníka jednotky 1875/1