Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení žádosti o prominutí sankce z důvodu porušení rozpočtové kázně u příjemce dotace v dotačních programech MČ Praha 10

Datum přijetí: 15.3.2022
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: 165

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    nesouhlasí

s návrhem na schválení žádosti o prominutí sankce z důvodu porušení rozpočtové kázně u příjemce dotace organizace Sportovní klub 10, z. s., dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Mgr. Procházkovi, vedoucímu OKP

1.1.    zajistit informování žadatele o zamítnutí prominutí sankce dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 15. 4. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         občanské aktivity, kultura, sport; projekty MČ Praha 10

Provede:         Mgr. Procházka, ved. OKP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Procházka, ved. OKP

Číslo tisku:      P10-075271/2022

Zpět na začátek usnesení