Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 7837      nové hledání >>>
Strana 6 z 157První   Předchozí   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
29.3.2022 232 7 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 1019/8, o výměře 5,0 m², k. ú. Strašnice, obec Praha, za účelem parkování jednostopého motorového vozidla Rada
29.3.2022 231 7 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 2487/7, o výměře 14,0 m2, k. ú. Vršovice, obec Praha, za účelem umístění uměleckého díla Rada
29.3.2022 230 7 k návrhu na uzavření smlouvy dostupného a sociálního bydlení Rada
29.3.2022 229 7 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení Rada
29.3.2022 228 7 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení na základě poskytnutí dotace od MHMP v rámci Fondu rozvoje dostupného bydlení Rada
29.3.2022 227 7 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
29.3.2022 226 7 k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor Rada
29.3.2022 225 7 k návrhu na podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování MČ Praha 10 v soudních sporech proti dlužníkům Rada
29.3.2022 224 7 k návrhu odpisových plánů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2022 ve správě příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - mateřské a základní školy, školní jídelna a KD Barikádníků Rada
29.3.2022 223 7 k žádosti organizace Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy Rada
29.3.2022 222 7 k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů v odvětví 0051 - Sociální věci - vratka části finančních prostředků z příspěvku na výkon pěstounské péče (RO 2010) Rada
29.3.2022 221 7 k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8007) Rada
29.3.2022 220 7 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče na rok 2022 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2007) Rada
29.3.2022 219 7 k návrhu na změnu kapacity základní školy Rada
29.3.2022 218 7 k návrhu na čerpání fondu investic u příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 Rada
29.3.2022 217 7 k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0041 - Školství (spoluúčast ÚZ 77) Rada
29.3.2022 216 7 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 7001) Rada
29.3.2022 215 7 k návrhu na poskytnutí dotací dle výsledků soutěže „Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10“ pro rok 2022 Rada
29.3.2022 214 7 k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společností ASPIRA Development, a. s. Rada
29.3.2022 213 7 k návrhu na schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace DOT/11/04/029764/2022 Rada
29.3.2022 212 7 k návrhu na schválení zapojení MČ Praha 10 do spolupráce a distribuce seniorské obálky v rámci projektu MPSV ČR „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“ Rada
29.3.2022 211 7 k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních dotací - spolupodílů z EU a z rozpočtu hl. m. Prahy - ke schváleným projektům Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., realizovaným v rámci OPPPR, v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 7001) Rada
29.3.2022 210 7 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace - spolupodílů z EU, ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy - na projekt „Poskytnutí dotace v rámci projektu EU - MHMP – sociální bydlení“ v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2003) Rada
29.3.2022 209 7 k návrhu odpisového plánu dlouhodobého majetku spravovaného Léčebnou dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na rok 2022 Rada
29.3.2022 208 7 k návrhu odpisového plánu dlouhodobého majetku spravovaného Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., na rok 2022 Rada
29.3.2022 207 7 k návrhu na přidělení 4 bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada
29.3.2022 206 7 k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace parku na Solidaritě – severní část“ ve zjednodušeném podlimitním řízení Rada
29.3.2022 205 7 k návrhu programu 29. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 Rada
21.3.2022 204 5 k návrhu změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 v souvislosti s poskytnutím humanitární pomoci - ÚZ 222 Rada
15.3.2022 203 6 k návrhu ke schválení působnosti Komise pro humanitární pomoc Ukrajině (KHPU) Rada
15.3.2022 202 6 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna pásových oken včetně opravy balkónů v objektu bytového domu v ulici Na Hroudě 1278/5, Praha 10 - Vršovice“ Rada
15.3.2022 201 6 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci protidrogové politiky na místní úrovni v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3012) Rada
15.3.2022 200 6 k návrhu na schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/82/03/001593/2022 Rada
15.3.2022 199 6 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 4. čtvrtletí 2021 Rada
15.3.2022 198 6 k návrhu na poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, Hasičská stanice č. 5 Rada
15.3.2022 197 6 k návrhu na poskytnutí věcného daru Policii České republiky, Obvodní ředitelství Praha IV Rada
15.3.2022 196 6 k návrhu na poskytnutí motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy zařazených do orgánu Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10 Rada
15.3.2022 195 6 k návrhu na poskytnutí bezplatného stravování uprchlíkům z území Ukrajiny přijatých ke vzdělávání v základních školách zřízených MČ Praha 10 a na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 – Pokladní správa do odvětví 0041 - Školství Rada
15.3.2022 194 6 k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0091 - Vnitřní správa s ÚZ 223 - název „Nový“ Rada
15.3.2022 193 6 k návrhu na rozpracování usnesení 28. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo dne 28. února 2022 Rada
15.3.2022 192 6 k návrhu na souhlas s podáním žádosti o poskytnutí 2. části investiční dotace na rekonstrukci budovy v ulici V Olšinách č. p. 200, k. ú. Strašnice, na základní školu Rada
15.3.2022 191 6 k informaci o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události na období od 25. 2. 2022 do 31. 12. 2022 Městskou částí Praha 10 v rámci přenesené působnosti Rada
15.3.2022 190 6 k návrhu na udělení souhlasu s realizací půdní vestavby na adrese Na Míčánkách 481/5, Praha 10 - Vršovice Rada
15.3.2022 189 6 k návrhu na valorizaci nájemného pronajatých nebytových prostor a ostatních zvláštních objektů (např.: Poliklinika Malešice, LDN Vršovice apod.) Rada
15.3.2022 188 6 k návrhu na schválení poskytnutí slevy z nájemného placeného za pronájem nebytového prostoru Rada
15.3.2022 187 6 k návrhu na uzavření smlouvy o pronájmu plochy k umístění reklamy Rada
15.3.2022 186 6 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 148 ze dne 1. 3. 2022 a na uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada
15.3.2022 185 6 k návrhům na zahájení exekučních řízení Rada
15.3.2022 184 6 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „ Stavební úpravy bytů “ Rada
15.3.2022 183 6 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „ Stavební úpravy bytů “ Rada
Strana 6 z 157První   Předchozí   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30