Podkladové materiály 13. ZMČ ze dne 1. 12. 2016

Číslo materiálu Název
1 Návrh na úpravu Memoranda o vzájemné spolupráci mezi městskou částí Praha 10 a hlavním městem Prahou, jehož předmětem je řešení záležitostí souvisejících s nabytím areálu Ďolíček do vlastnictví hlavního města Prahy, a na odejmutí pozemku parc. č. 1121/1, k. ú. Vršovice, ze svěřené správy městské části Praha 10
2 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016
3 Návrh Zásad pro hospodaření MČ Praha 10 v období rozpočtového provizoria na rok 2017
4 Návrh na změnu rozpočtu 2016 – Odvod z loterií (RO 3081)
5.1 Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/3/2016 ze dne 8. 9. 2016 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4. 2016, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče
5.2 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 21/30/2010 ze dne 2. 9. 2010 k návrhu na uzavření smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek budovy č. p. 464, k. ú. Vršovice, ul. 28. pluku č. o. 39, Praha 10, s oprávněnými nájemci
6 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 15.
7 Návrh záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, které byly schváleny k prodeji po jednotkách
8 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 1.
9 Návrh na koupi pozemků parc. č. 3925/19 a 3925/18, k. ú. Strašnice
10.1 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 233 v k. ú. Strašnice družstvu „BD Nučická 9 a 11, družstvo“ IČ: 264 49 978
10.2 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 194 v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 2577, vedeném pro k. ú. Strašnice, kromě vlastníka jednotky 1875/1
10.3 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 196 v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3214, vedeném pro k. ú. Strašnice, kromě vlastníka jednotky 1877/9
11 Návrh záměru na prodej pozemku parc. č. 2849/7 - zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr v k. ú. Strašnice, vlastníkům jednotek v domech č. p. 1912 a č. p. 1913, zapsaných na LV č. 15162 v k. ú. Strašnice, Praha 10
12 Návrh na prodej pozemků parc. č. 1492/9 a parc. č. 1492/11 v k. ú. Strašnice
13 Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o správě Areálu volného času Gutova ze dne 30. 3. 2012 se společností PRAHA 10 – Majetková, a. s.
14 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2016 v Programu – oblast sportu, tělovýchovy a sportovních volnočasových aktivit pro poplatníky místních poplatků ze vstupného – prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy
15 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvěo poskytnutí dotace DVS/04/03/005692/2016
16 Návrh na schválení Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017 - 2020
17 Návrh na odejmutí nemovitých věcí ze správy městské části Praha 10, a to pozemku parc. č. 2094/2, v k. ú. Vršovice
18 Návrh k postupu v realizaci procesu uplatnění participativní části rozpočtu MČ Praha 10 v roce 2016, včetně informace o stavu realizací návrhů, které zvítězily v 1. ročníku projektu Moje stopa
19 Návrh na volbu tajemníka/ce Výboru pro strategické investice (VSI) Zastupitelstva městské části Praha 10