Oddělení interního auditu

Interní audit je organizačně začleněn a přímo podřízen starostovi, který zajišťuje jeho funkční nezávislost a organizační oddělení od ostatních řídicích struktur.

Činnost oddělení interního auditu primárně vychází ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). Oddělení interního auditu nezávisle a objektivně přezkoumává a vyhodnocuje operace a vnitřní kontrolní systém MČ Praha 10, přičemž zjišťuje, zda:

  • právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou v činnosti MČ Praha 10 dodržovány,
  • rizika vztahující se k činnosti MČ Praha 10 jsou včas rozpoznávána, a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění,
  • řídící kontroly poskytují starostovi MČ Praha 10 spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace,
  • provozní a finanční kritéria dle zákona o finanční kontrole jsou plněna,
  • zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provizních a jiných podmínek,
  • dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů MČ Praha 10 poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle MČ Praha 10 budou plněny.
  • oddělení interního auditu pak jednotlivé audity provádí v souladu se střednědobým plánem a jednotlivými ročními plány auditů.

 

Vedoucí oddělení

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Paterová Ivana V/701 267 093 420267 093 420 vedoucí interního auditu

Personální obsazení

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Paterová Ivana V/701 267 093 420267 093 420 vedoucí interního auditu
Týcová Ivana V/702 267 093 240267 093 240 metodik/čka