7. ZMČ ze dne 14.1.2016

Počet nalezených usnesení:
Číslo materiálu Název
1 Volba nového člena Návrhového výboru ZMČ Praha 10
10 Návrh na změnu Zásad pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10
11 Návrh změn Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10
12.1 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 20. 7. 2015 do 31. 8. 2015
12.2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 20. 7. 2015 do 31. 8. 2015, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče
12.3 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup volných nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 14. 9. 2015 do 5. 10. 2015
12.4 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek č. 663/108, 663/109 a 663/110, v ulici Vršovická 663/73, k. ú. Vršovice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče
12.5 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 1824/14, v ulici Průběžná 1824/59, k. ú. Strašnice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče
13.1 Návrh na prodej pozemků parc. č. 1321 a dle GP č. 1531 – 33/2015 ze dne 25. 6. 2015 schváleným KÚ pro hl. m. Prahu, pozemků parc. č. 1322/4 a 1322/5, k. ú. Vršovice
13.2 Návrh na prodej pozemků parc. č. 1492/9 a parc. č. 1492/11 v k. ú. Strašnice
13.3 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 137 v k. ú. Strašnice družstvu „Bytové družstvo Hostýnská 2046 - 2048“, IČ 264 45 972
13.4 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 196 v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3214, vedeném pro k. ú. Strašnice
13.5 Návrh na prodej pozemků parc. č. 644/1, 644/2, 643/8 a 643/10, k. ú. Záběhlice, vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3572, vedeném pro k. ú. Záběhlice
13.6 Návrh na prodej pozemku parc. č. 2838/82 v k. ú. Strašnice
14 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 10 - Malešického zámečku a souvisejících pozemků vše v k. ú. Malešice
15 Návrh na poskytnutí mimořádného příspěvku Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10 na rekonstrukci pochozích teras stavebně propojených s objektem ÚMČ Praha 10
16 Návrh na úpravu závazného limitu stanoveného Léčebně dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., v rozpočtu pro rok 2015
17 Návrh záměru na restrukturalizaci údržby veřejné zeleně a zabezpečení čistoty veřejných prostor na území městské části Praha 10 a její zefektivnění
18 Návrh na schválení Zásad pro poskytování stipendia MČ Praha 10 pro studenty zařazené do programu podpory studia dětí odcházejících z dětských domovů či obdobného zařízení nebo dětí, které prošly náhradní rodinnou péčí a jsou absolventy středních škol s maturitou
19 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2015 – 2016 pro oblast sportu, prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy
2 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10
20 Informace k realizaci procesu uplatnění participativní části rozpočtu MČ Praha 10 v roce 2015
21 Návrh na stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha 10
22 Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který není v pracovním nebo obdobném poměru, pro kalendářní rok 2016
23 Návrh na změnu tajemnice Sportovního výboru (VSP) Zastupitelstva městské části Praha 10
24 Návrh způsobu zajištění informování občanů MČ Praha 10 po 1. 1. 2016
25 Návrh záměru na realizaci rekonstrukce objektu Polikliniky Malešice
26 Informace o přípravě návrhu Koncepce sociálního bydlení
27 Informace o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS, a. s., na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů
3 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 9. 2015, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
4 Návrh Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2016 MČ Praha 10
5.1 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/43/2008 ze dne 10. 4. 2008 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p. 443, k. ú. Malešice, ul. Nad Úžlabinou č. o. 16, Praha 10, s oprávněnými nájemci
5.2 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/45/2011 ze dne 12. 12. 2011 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1264, k. ú. Vršovice, ul. Sportovní č. o. 6, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1264, 1265, 1266, k. ú. Vršovice, ul. Sportovní č. o. 6, 4 a Přípotoční č. o. 1, Praha 10, rozdělených na jednotky
5.3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 15/78/2009 ze dne 25. 6. 2009 k návrhu na  uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p. 1940, k. ú. Strašnice, ul. Průběžná č. o. 60, Praha 10, s oprávněnými nájemci
5.4 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/36/2008 ze dne 4. 12. 2008 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p. 2801, k. ú. Záběhlice, ul. Želivecká č. o. 26, Praha 10, s oprávněnými nájemci
5.5 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/63/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 620, k. ú. Vršovice, ul. Bulharská č. o. 6, Praha 10, včetně zastavěného pozemku pod předmětným domem rozděleným na jednotky
5.6 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 18/15/2013 ze dne 24. 6. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 829, k. ú. Vršovice, ul. K Louži č. o. 10, Praha 10, rozděleném na jednotky
5.7 Návrh na změnu usnesení č. 21/17/2014 ZMČ Praha 10 ze dne 24. 2. 2014  k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1294, k. ú. Vršovice, ul. Vladivostocká č. o. 17, Praha 10, včetně zastavěných pozemků ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1291, 1292, 1294, 1293, k. ú. Vršovice, Kubánské nám. 25, 24, ul. Vladivostocká č. o. 17, 19, rozdělených na jednotky
6.1 Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 27/28/2014 ze dne 8. 9. 2014 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - XXII.
6.2 Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 3/34/2015 ze dne 27. 3. 2015 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 1.
7.1 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 8.
7.2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 9.
7.3 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 10.
7.4 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 11.
8 Návrh záměru prodeje volných bytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji po jednotkách
9 Návrh záměru na prodej zbytné části domovního fondu svěřeného městské části Praha 10