Podkladové materiály 16. ZMČ ze dne 25. 5. 2020

Číslo materiálu Název
1 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10
2 Návrh změny rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10
4 Návrh na zvýšení rozpočtu v odvětví 0083 - Správa majetku pro rok 2020, finančním příspěvkem společnosti Skanska Reality, a. s.
13 Návrh na souhlas s výměnou akcií společnosti Spolchemie, a. s., v majetku MČ Praha 10
7 Návrh na prodloužení termínu úkolu vyplývajícího z usnesení ZMČ č. 15/5/2020 ze dne 2. 3. 2020 k návrhu na udělení čestného občanství MČ Praha 10 PhDr. Karlu Čapkovi in memoriam
8 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 105 v k. ú. Malešice družstvu Bytové družstvo KA 8l0l2, IČO 256 74 650
9 Návrh záměru na prodej pozemku parc. č. 1334/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 131 m2 v k. ú. Vršovice
5 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 8.
10 Návrh na prodej pozemků parc. č. 3118/21, parc. č. 3118/22, parc. č. 3118/23 – zastavěné plochy a nádvoří, parc. č. 3118/20 – zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr), parc. č. 3118/101 – ostatní plocha (zeleň) dle vymezeného celku č. 234 v k. ú. Strašnice, vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3695, vedeném pro k. ú. Strašnice
11 Návrh na prodej pozemku parc. č. 2445/2 o výměře 15 m2 - zastavěná plocha a pozemku parc.č. 2445/3 o výměře 4 m2 - ostatní plocha, vše v k. ú. Strašnice
12 Návrh na bezplatný převod pozemků parc. č. 1155, 1148, 1149, 1150, 1151, 1153, 1154, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161 a 1009, vše k. ú. Malešice, včetně staveb, z vlastnictví společnosti SIDI PRAGUE, s. r. o., do vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správy MČ Praha 10
14 Informace o odložení realizace 5. ročníku participativního rozpočtu MČ Praha 10 - projekt Moje stopa z důvodu nouzového stavu
15 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě - žádosti za 4. čtvrtletí 2019
17 Návrh změn Výboru pro sport a volnočasové aktivity zastupitelstva MČ Praha 10 (VSVA)
18 Návrh na změnu jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10
19 Informace o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“
20 Informace o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Úklid chodníků a svozu odpadkových košů na území MČ Praha 10“
21 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 1. čtvrtletí roku 2020
22 Návrh stanoviska MČ Praha 10 k aktualizovanému řešení a koncepci souboru staveb Městského okruhu a Libeňské spojky dle Urbanisticko-dopravní studie MO+LS z 06/2016
23 Návrh k Návrhové a Realizační části „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030“
24 Informace o záměru hl. m. Prahy – lokalita „Trojmezí“
26 Informace o průběhu řešení pandemie COVID-19 na MČ Praha 10
25 Informace o aktuálním stavu záměru Terminálu Malešice
3 Návrh na změnu rozpočtu v odvětví 0021 - Životní prostředí
6 Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/6/2019 ze dne 25. 11. 2019 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 29.
16 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle zásad dotačního programu MČ Praha 10 pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území MČ Praha 10 v roce 2020