Otázky a odpovědi

 • Kolik stojí vydání občanského průkazu?

 • Kam psa přihlásit do evidence a kde platit poplatek v případě, že držitel psa pobývá nebo pes je chován jinde, než je trvalé bydliště držitele psa?

  Poplatek je placen vždy na úřadu příslušném podle místa trvalého bydliště majitele psa, bez ohledu na to, že je pes fyzicky chován na jiném místě.
 • Kam mohu cestovat pouze s občanským průkazem, bez cestovního pasu?

  Aktuální informace o tom, kam můžete cestovat pouze na občanský průkaz naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

 • Má člen volební okrskové komise nárok na pracovní volno a náhradu mzdy?

  Člen okrskové volební komise, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele (jedná se o úkon v obecném zájmu). Zaměstnavatel pak může případné finanční nároky uplatnit na úřadě.
 • Jaká jsou aktuálně volná místa na Úřadu MČ Praha 10?

  Úřad MČ Praha 10 přehled volných míst uvádí na své úřední desce a na své webové stránce v záložce volná pracovní místa.
 • Je potřeba k žádosti o pas i průkazová fotografie?

 • Mohu požádat o výpis z Rejstříku trestů jiné osoby?

  Pouze v případě, že Vás daná osoba pověřila úředně ověřenou plnou mocí.
 • Kdy mi bude odměna za funkci člena volební okrskové komise vyplacena?

  Zvláštní odměnu pro členy okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise příslušný úřad.
 • Může za mě občanský průkaz vyzvednout někdo jiný?

 • Můžu být přihlášen k trvalému pobytu na úřadě?

  Za určitých podmínek (např. pokud jste občan ČR, který se po delší době vrací ze zahraničí a trvalé bydliště zde hlášené nemáte, nebo pokud aktuálně obývaný objekt je neobyvatelný, případně pokud Vám zaniklo užívací právo atd.) je možné být k trvalému pobytu přihlášen na úřadu obce. Doporučujeme ale tuto skutečnost konzultovat s příslušným úřadem, či prostudovat zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel.
 • Čím se od sebe liší dům s byty zvláštního určení, domov pro seniory a domov se zvláštním režimem?

  Dům s byty zvláštního určení: Byty v tomto domě jsou malometrážní obecní nájemné byty, vlastníkem je MČ Praha 10. Jsou určené pro bydlení nejen seniorů a zdravotně postižených občanů, ale i těch občanů, kteří žijí osaměle. Tito lidé jsou sice v základních životních úkonech soběstační, jejich zdravotní stav nevyžaduje komplexní ústavní péči, avšak pro zajištění některých úkonů potřebují z důvodu věku ne zdravotního stavu pomoc nebo péči jiné osoby (pečovatelské služby) a tuto péči nemohou zajistit rodinní příslučníci. Není zde zajištěna 24 hodinová péče. Žadatel by měl být schopen relativní samostatnosti při pobyhu a pobytu v bytě.
   
  Domov pro seniory poskytuje sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Domov pro seniory poskytuje svým klientům tyto služby: ubytování, stravu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při obstarávání osobních záležitostí a jiné.
   
  Domov se zvláštním režimem je pobytová sociální služba pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodů chronického duševního onemocnění (např. osobám se stařeckou nebo Alzheimerovou demencí) a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Prostředí i provoz v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
 • Může za mě vyzvednout pas někdo jiný?

 • Co je herní jistina?

  Herní jistina je násobek počtu vydaných losů a prodejní ceny losu.

  Kategorie: Povolení
 • Hrozí mi nějaká pokuta/sankce za provedení záboru bez povolení?

  Ano, výše pokuty může být až 500 000 Kč. 

  Kategorie: Žádosti
 • Je nutné hlásit úmrtí psa, který byl vedený v evidenci chovatelů psů?

  Ano, úhyn, ukončení chovu psa na území hl. m. Prahy, nebo další změny související s evidencí chovatelů psů je nutné nahlásit nejpozději do 30 dnů od doby, kdy k hlášené skutečnosti došlo.

 • Komu vlastně platím poplatky za svoz odpadu?

  Poplatky za zajištění svozu směsného komunálního odpadu (tj. zajištění nádoby na odpad a její pravidelný vývoz) se platí Magistrátu hl. m. Prahy. Veškeré nadstandardní služby na přání zákazníka jsou pak hrazeny přímo svozové společnosti.

 • Kde mám podat žádost o občanský průkaz?

 • Jakým způsobem lze doložit zánik užívacího práva ke zrušení údaje o místu trvalého bydliště?

  Např. dohodou o ukončení nájemní smlouvy, vypořádáním společného jmění mezi manželi a úpravou bydlení po rozvodu, rozsudkem soudu o zrušení společného nájmu, rozsudkem určovací žaloby o užívacím právu, vyjádřením občana (jemuž má být pobyt zrušen) o tom, že objekt nebo jeho vymezenou část opustil dobrovolně s úmyslem se tam nevracet (s jeho úředně ověřeným podpisem), svědeckou výpovědí svědka, který byl přítomen odchodu občana z místa trvalého pobytu.
 • Kde se nachází obřadní síň v Praze 10?

  Vršovický zámeček, Moskevská 120/21, Praha 10 – Vršovice.
  Podrobnější informace o obřadní síni.

  Kategorie: Rodina
 • Jak mám prokázat dobu vojenské služby, pokud v evidenci PSSZ tyto údaje nejsou a nemohu najít svou vojenskou knížku?

  V takovém případě je vhodné si opatřit potvrzení o výkonu vojenské služby, které vydávají příslušné vojenské orgány (vojenská velitelství). Nemají-li ani tyto orgány potřebné údaje, pak se můžete obrátit naSprávní archiv Armády ČR.

Strana 1 z 18První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední