Granty 2015

Vyhlášení I. kola grantového řízení pro rok 2015

městská část Praha 10

vyhlašuje od 20. 10. 2014 do 5. 12. 2014

grantové řízení na poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblasti sociální; kultura a umění; sport, tělovýchova a volný čas; protidrogové prevence a prevence kriminality; životní prostředí

Přehled vyhlašovaných programů pro rok 2015

Program I - Sociální oblast

I. 1. Zdravotně sociální program

I. 2. Sociální program pro seniory

I. 3. Sociální program pro osoby se zdravotním handicapem

I. 4. Sociální program na podporu fungující rodiny

Žádost - oblast sociální

Program II - Kultura a umění

II. 1. Podpora a rozvoj profesionálních a neprofesionálních kulturních aktivit

II. 2. Celoroční kulturní činnost realizovaná MČ Praha 10

II. 3. Akce pořádané v rámci „Dnů Prahy 10“

Žádost - oblast kultura a umění

Program III - Sport, tělovýchova a volný čas

III. 1. Pořádání významných sportovních akcí pro děti a mládež

III. 2. Pořádání masových tělovýchovných a sportovních akcí „Sport pro všechny“

III. 3. Pravidelná činnost sportovních center a center volného času pro děti a mládež

III. 4. Táborová činnost

III. 5. Volný čas

III. 6. Akce pořádané v rámci „Dnů Prahy 10“

Žádost - oblast sport, tělovýchova a volný čas

Program IV - Protidrogová prevence a prevence kriminality

IV. 1. Specifická primární prevence užívání návykových látek

IV. 2. Služby protidrogové prevence

IV. 3. Primární prevence – práce s dětmi a mládeží

IV. 4. Sekundární a terciární prevence – programy pro mládež a dospělé

IV. 5. Informování občanů

Žádost - oblast protidrogová prevence a prevence kriminality

Program V - Životní prostředí

V. 1. Ochrana životního prostředí a environmentální výchova

Žádost - oblast životní prostředí

Způsob poskytnutí dotace

Podmínkou pro rok 2015 je stanovený limit pro podání žádosti o grant a dodržení stanoveného finančního limitu pro jeden právní subjekt - jeden projekt. Žadatel – jeden právní subjekt může podat pouze jednu žádost o grant, která může obsahovat více pořádaných akcí (dílčích projektů) v jednom zvoleném tematickém zaměření - oblasti. Horní finanční limit celkového požadavku o grant může činit maximálně 200 000,-Kč.

Veškerá pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace – grantu pro rok 2015 jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování účelových dotací – grantů městské části Praha 10.

„Zásady“ (ve formátu .doc ke stažení ZDE) a formulář vyúčtování (ve formátu .doc ke stažení ZDE) jsou k dispozici v Informačních kancelářích Úřadu městské části Praha 10 Vršovická 68 a Plaňanská 1, Praha 10.

Znak MČ v různých formátech ke stažení ZDE

Do hodnotícího řízení budou přijaty pouze žádosti, které budou podány ve stanoveném termínu, na předepsaném formuláři, obsahující všechny povinné přílohy bez dalších formálních nedostatků.

O výsledcích grantového řízení bude rozhodnuto na nejbližším možném zasedání příslušných orgánů městské části Praha 10. Žadatelé schválených projektů budou po ukončení grantového řízení vyrozuměni a vyzváni k podepsání smlouvy. Úřad městské části Praha 10 zveřejní seznam všech vybraných projektů na úřední desce a internetových stránkách městské části Praha 10 www.praha10.cz

Až do konečného rozhodnutí nebudou poskytovány žádné dílčí informace.

Termín pro podávání žádostí:

Žádosti je možné podávat od 20. 10. 2014 do 5. 12. 2014 do 13:00 hodin.

Datem podání se rozumí datum podání na podatelně!

Žádost o dotaci může být podána:

osobně v podatelně Úřadu městské části Praha 10,

Vršovická 68, Praha 10

doporučeně poštou na adresu:

Městská část Praha 10

Odbor kultury a projektů

Vršovická 68

101 38 Praha 10

Úřední hodiny podatelny ÚMČ Praha 10 Vršovická 1429/68  a informační kanceláře Plaňanská 1, Praha 10:

 

Pondělí

8:00 - 17:30

Úterý

8:00 - 15:00

Středa

8:00 - 17:30

Čtvrtek

8:00 - 15:00

Pátek

8:00 - 14:00

 

 

 

 

 

 

 

Obálka musí být zalepená, označená názvem programu a plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy.

Konzultace:  Miluše Hloušková  OKP, kancelář  C/416, tel. spojení:  267 093 396,

e-mail: miluseh@praha10.cz

Na internetových stránkách formuláře Žádosti otevřete tak, že na oranžově vyznačené tematické oblasti ve vyhlášeném grantovém řízení kliknete myší.

Výsledky I. kola dotačního - grantového řízení 2015