Podkladové materiály 13. ZMČ dne 16. 12. 2019

Číslo materiálu Název
1 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10
2 Návrh urbanistické studie Bohdalec - Slatiny - brownfield Strašnice 2019 (US BSBS 2019)
4 Návrh na změnu stanov společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s.
5 Návrh na prodej pozemku parc. č. 1327/1 (zastavěná plocha a nádvoří) dle vymezeného celku č. 61 v k. ú. Vršovice, Bytovému družstvu DOMUS, IČO 257 29 039
12 Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2020
13 Návrh rozpočtu na rok 2020 příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 v gesci odboru školství
14 Návrh na schválení rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na rok 2020
6 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 5/26/2015 ze dne 21. 9. 2015 k návrhu na prodej pozemků parc. č. 3139/1, ostatní plocha, 3139/2, zastavěná plocha a nádvoří a 3140, zastavěná plocha a nádvoří, manželům pí Kristině Mashat a Ing. Jiřímu Mašátovi, vlastníkům domu č. p. 977, k. ú. Vinohrady
7 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku parc. č. 3018/8, k. ú. Michle, který je ve správě městské části Praha 10
8 Návrh záměru na prodej domu Moskevská 374/27 včetně příslušenství a pozemků parc. č. 563 a 564, vše v k. ú. Vršovice, Praha 10
9 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě - žádosti za 3. čtvrtletí 2019
10 Návrh na schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 2018/OSO/1093
11 Informace o průběhu rozpracování záměru komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10
15 Návrh Pravidel 5. ročníku participativního rozpočtu MČ Praha 10 - projekt Moje stopa
16 Návrh na změnu tajemníka/ce Kontrolního výboru (KoV) Zastupitelstva městské části Praha 10
3 Informace o činnosti společností PRAHA 10 - Majetková, a. s., a PRAHA 10 - Rekreace, a. s.