Profi úřad

Logo operačního programu

Oficiální název projektu: Profi úřad - modernizací řízení lidských zdrojů k vyšší efektivitě a zkvalitnění služeb poskytovaných úřadem

Stav projektu: Ukončen 

Výše schválené podpory:  3.966 201,- Kč

Finanční spoluúčast: 15%  tj. 699.918,- Kč

Délka trvání projektu: 1. 2. 2013 až 31. 1 2015

Projekt podporuje Evropský sociální fond (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

Prioritní osa: 4 Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory 4.1. Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy. Výzva pro předkládání GP  4.1 - Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy; 89. výzva  

Popis projektu

Projekt si klade za cíl zmodernizovat, zefektivnit a zkvalitnit systém řízení lidských zdrojů na ÚMČ Praha 10, čehož chceme dosáhnout optimalizací personálních procesů, implementací moderních nástrojů personálního řízení a odbornou přípravou a rozvojem personalistů a vedoucích úředníků ve stěžejních oblastech HRM.

Tento projekt má komplexní charakter a implicitně povede k dalšímu zefektivnění a zkvalitnění systému HRM.

 Výstupem projektu bude systém založený na 4 principech, kterými jsou:

  1. Jasně a správně definované personální procesy a efektivní práce s nimi
  2. Aplikace moderních metod řízení lidských zdrojů do praxe
  3. Dlouhodobý benchmarking (časový a prostorový) v oblasti lidských zdrojů
  4. Profesionálně vystupující a jednající kompetentní osoby

Ve výsledku dojde k růstu výkonnosti, profesionality a spokojenosti zaměstnanců a zvyšování efektivity a kvality řízení úřadu prostřednictvím optimálního využití lidského a technického potenciálu a služeb poskytovaných ÚMČ.

Potřeba projektu vyplynula z komplexní analýzy provozní efektivity, jejíž součástí byl návrh na provedení změn v oblasti HR, a analýzy procesu vzdělávání pracovníků ÚMČ a pravidelně prováděných průzkumů spokojenosti zaměstnanců.

Hlavními recipienty projektu jsou personalisté jako HR specialisté, jejichž úkolem bude výstupy projektu realizovat, spravovat a inovovat a kteří jsou k tomuto úkolu vybaveni potřebnými znalostmi, schopnostmi a dovednostmi a zároveň poskytují odborné poradenství manažerům úřadu (vedoucím úředníkům), kteří jsou další významnou cílovou skupinou.

Naplnění cílů projektu zajistíme prostřednictvím 8 klíč. aktivit zaměřených na vytvoření (1) personální strategie, (2) analýzy personálních SW nástrojů. (3) kompetenčních modelů, (4) e360°zpětné vazby, rozvojových plánů, (5) vzdělávání manažerů a (6) personalistů v HRM, (7) zavedení personálního controllingu a (8) řízení projektu.

Vyhodnocení projektu

Po vytvoření základních podkladů pro více než 370 zaměstnanců, postavených na centrálním dokumentu – personální strategii, proběhlo intenzivní, několikastupňové školení vedoucích pracovníků úřadu, díky nimž měli možnost si prohloubit své znalosti a dovednosti usnadňující výkon funkce manažera ve specifických podmínkách veřejné správy a osvojit si moderní nástroje řízení. Pilířem projektu, který zajistí přenositelnost výstupů a zjištění projektu do budoucí praxe úřadu, byly vzdělávacích aktivit zaměřené na personalisty. Právě tito zaměstnanci jsou nejdůležitějším garantem implementace změn, nových postupů, aplikace nových nástrojů do inovovaného systému řízení lidských zdrojů. Specificky zaměřený vzdělávací program pro ně určený směřoval k prohloubení jejich znalostí a dovedností, výcviku a nácviku ve specifických oblastech řízení lidských zdrojů tak, aby tito lidé mohli kromě výkonu vlastních pracovních povinností vykonávat roli poradců a interních školitelů. Dlouhodobou udržitelnost projektu podpořila také finální implementace personálního controllingu. Ten manažerům a personalistům poskytuje možnost sledovat statistické informace o výkonnosti a fungování jednotlivých personálních procesů předpovídat a hodnotit výsledky personálních opatření a za určitých podmínek také snižovat personální náklady organizace.

Přestože projekt 31. 1. 2015 končí, jeho výstupy se budou nadále aktivně využívat.

Tisková zpráva: Ukončení projektu Profi úřad Praha 10

Modernizace, zefektivnění a zkvalitnění systému řízení lidských zdrojů na ÚMČ Praha 10 – to bylo nosné téma projektu Profi úřad Praha 10, který přímo ovlivnil všechny zaměstnance Úřadu městské části Praha 10.

V rámci projektu, jehož celý název zní „Profi úřad - modernizací řízení lidských zdrojů k vyšší efektivitě a zkvalitnění služeb poskytovaných MČ Praha 10“ se podařilo jasně a správně nastavit personální procesy, zavést do praxe moderní metody řízení lidských zdrojů a zlepšit vystupování a jednání zaměstnanců Úřadu. Všechny tyto prvky se pozitivně promítají do výkonnosti, profesionality a spokojenosti zaměstnanců a zvyšování efektivity a kvality řízení úřadu prostřednictvím optimálního využití lidského a technického potenciálu a služeb poskytovaných Úřadem. To se nepřímo projevuje také lepší komunikaci a interakcí pracovníků Úřadu s občany a podnikateli Prahy 10.

Klíčovou náplní projektu bylo vytvoření personální strategie, analýza pracovních pozic a tvorba kompetenčních modelů, implementace e360°zpětné vazby do systému hodnocení pracovníků, vytvoření individuálních rozvojových plánů zaměstnanců, rozvoj kompetencí a vzdělávání vedoucích úředníků v oblasti řízení lidských zdrojů, odborný rozvoj a vzdělávání personalistů a HR specialistů ve specifických oblastech řízení lidských zdrojů, zavedení personálního controllingu a analýza softwarových nástrojů v oblasti řízení lidských zdrojů.

Po vytvoření základních podkladů pro více než 370 zaměstnanců, postavených na centrálním dokumentu – personální strategii, proběhlo intenzivní, několikastupňové školení vedoucích pracovníků úřadu, díky nimž měli možnost si prohloubit své znalosti a dovednosti usnadňující výkon funkce manažera ve specifických podmínkách veřejné správy a osvojit si moderní nástroje řízení. Pilířem projektu, který zajistí přenositelnost výstupů a zjištění projektu do budoucí praxe úřadu, byly vzdělávacích aktivit zaměřené na personalisty. Právě tito zaměstnanci jsou nejdůležitějším garantem implementace změn, nových postupů, aplikace nových nástrojů do inovovaného systému řízení lidských zdrojů. Specificky zaměřený vzdělávací program pro ně určený směřoval k prohloubení jejich znalostí a dovedností, výcviku a nácviku ve specifických oblastech řízení lidských zdrojů tak, aby tito lidé mohli kromě výkonu vlastních pracovních povinností vykonávat roli poradců a interních školitelů. Dlouhodobou udržitelnost projektu podpořila také finální implementace personálního controllingu. Ten manažerům a personalistům poskytuje možnost sledovat statistické informace o výkonnosti a fungování jednotlivých personálních procesů předpovídat a hodnotit výsledky personálních opatření a za určitých podmínek také snižovat personální náklady organizace.

Přestože projekt 31. 1. 2015 končí, jeho výstupy se budou nadále aktivně využívat.

Informace o projektu jsou k dispozici na: http://www.praha10.cz/akce-a-projekty/evropske-fondy/realizovane-projekty/profi-urad.aspx.

V Praze dne 30. 1. 2015