Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na využití bytových a ubytovacích jednotek ve 3. a 4. NP v objektu BD Malešice, Počernická 524/64, v rámci humanitární pomoci pro uprchlíky z území Ukrajiny

Datum přijetí: 4.3.2022
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: 160

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

a)    poskytnutí 17 bytových a 17 ubytovacích jednotek ve 3. a 4. NP v objektu BD Malešice, Počernická 524/64, Praha 10, v rámci humanitární pomoci pro uprchlíky z území Ukrajiny, dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu

b)    uzavírání smluv o ubytování k bytům a ubytovacím jednotkám dle bodu I. a) tohoto usnesení

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    zajistit poskytování bytových a ubytovacích jednotek a uzavírání ubytovacích smluv dle bodu I. tohoto usnesení a dle příloh předloženého materiálu

 

Termín: průběžně

Kontrolní termín: 31. 12. 2023

 

III. bere na vědomí,

že poskytnuté prostory dle bodu I. a) tohoto usnesení nebudou využity jako náhradní prostory pro potřebu rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty; samospráva

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-095112 /2022

 

Zpět na začátek usnesení