Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení výsledku architektonicko-urbanistické projektové soutěže o návrh „NOVÝ EDEN - Dům Prahy 10“

Datum přijetí: 15.3.2022
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: 171

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

výsledky jednání poroty určené k provádění úkonů podle ZZVZ na otevřenou dvoufázovou architektonicko-urbanistickou projektovou soutěž o návrh „NOVÝ EDEN - Dům Prahy 10“ dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

II.   souhlasí

  1. s výběrem návrhů, na základě porotou provedeného hodnocení podaných soutěžních návrhů ve druhé fázi soutěže:

 

  1. cena

Návrh č. 10

Výše ceny: 1.200 000,- Kč, (slovy: jeden milion dvě sta tisíc korun českých)

Účastník: ohboi s.r.o. + JIKA‐ CZ s.r.o.

Renneská třída 12, 639 00 Brno / Dlouhá 101-103, 500 03 Hradec Králové, Česká republika

IČO 09180176/25917234

 

  1. cena

Výše ceny: 900 000,- Kč, (slovy: devět set tisíc korun českých)

Účastník: Martinez Morero Recabarren Estudio S.L.

Moll de Barcelona, s/n, 08039 Barcelona, Španělsko

IČO B6750160

 

 

- 2 -

 

 

  1. cena

Výše ceny: 450 000,- Kč, (slovy: čtyři sta padesát tisíc korun českých)

Účastník: MgA. Petr Bureš

Bednářská 1024/4, 18000 Praha - 8, Česká republika

IČO -

 

  1. s udělením odměn (skicovného):

 

Návrh č. 9

Odměna: 150 000,- Kč, (slovy sto padesát tisíc korun českých)

Účastník: ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE ARCHITECTS, s.r.o. + Andrea Ravagnani Architects

Křižíkova 213/44, 18600 Praha, Česká republika / Via Masaccio 4, 00196 – Rome, Italy

IČO 05919878/T12446081007

 

Návrh č. 11

Odměna: 150 000,- Kč, (slovy sto padesát tisíc korun českých)

Účastník: Boq architekti s.r.o.

Kaprova 42/14, 11000 Praha, Česká republika

IČO 03612449

 

  1. s vyloučením účastníka, z důvodu nepodání soutěžního návrhu ve stanovené lhůtě:

 

PB Architekci

Wielka 21, 61-775 Poznań, Polsko

IČO 639719268

 

III. schvaluje

zahájení jednacího řízení bez uveřejnění, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

IV. ukládá

1. R. Chmelové, starostce

1.1.    podepsat rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu a oznámení o vyloučení z účasti v zadávacím řízení, dle bodu II. usnesení, ve znění přílohy č. 3 a 4 předloženého materiálu

 

Termín: 23. 3. 2022

 

2. Ing. arch. Zákostelnému, vedoucímu KHA

2.1.    zajistit rozeslání rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu pěti účastníkům a oznámení o vyloučení z účasti v zadávacím řízení jednomu účastníku, dle bodu II. usnesení, ve znění přílohy č. 3 a 4 předloženého materiálu, v součinnosti s externím administrátorem soutěže

 

Termín: 25. 3. 2022

- 3 -

 

 

2.2.    zajistit proplacení cen a odměn ve lhůtě stanovené v soutěžních podmínkách, v součinnosti s externím administrátorem soutěže

 

Termín: 3. 5. 2022

 

2.3.    zajistit zahájení jednacího řízení bez uveřejnění, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Termín: 30. 5. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. arch. Valovič, místostarosta

Anotace:         koncepce a územní rozvoj; projekty MČ Praha 10

Provede:         R. Chmelová, starostka; Ing. arch. Zákostelný, ved. KHA

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. arch. Zákostelný, ved. KHA

Číslo tisku:      P10-086888/2022

 

Zpět na začátek usnesení