Podkladové materiály 4. ZMČ plánované na 22. 6. 2015

Počet nalezených usnesení:
Číslo materiálu Název
1 Návrh na volbu přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10
2 Závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2014, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
3 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 31. 3. 2015, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
4 Návrh na zřízení ad hoc Komise pro udělování čestného občanství
5.1 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 5/29/2011 ze dne 29. 6. 2011 k návrhu na uzavření smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek budovy č. p. 1039, k. ú. Vršovice, ul. Ruská č. o. 84, Praha 10, s oprávněnými nájemci
5.2 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/34/2011 ze dne 12. 12. 2011 k návrhu záměru na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1938, k. ú. Strašnice, ul. Průběžná č. o. 56, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1938, 1939, 1940 a 1941, k. ú. Strašnice, ul. Průběžná č. o. 56, 58, 60 a 62, Praha 10, rozdělených na jednotky
5.3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/41/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1140, k. ú. Strašnice, ul. Nad Primaskou č. o. 32, Praha 10, včetně zastavěného pozemku pod předmětným domem rozděleným na jednotky
5.4 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/67/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 981, k. ú. Michle, ul. Nad Vršovskou horou č. o. 3, Praha 10, rozděleném na jednotky
5.5 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/10/2013 ze dne 16. 12. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 715, k. ú. Vršovice, ul. Bulharská č. o. 39, Praha 10, rozděleném na jednotky, včetně zastavěného pozemku
6.1 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 3.
6.2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 4.
8 Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 1 – 3/2015 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z bytu
9 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 6/34/2011 a č. 6/35/2011 ze dne 7. 9. 2011 k návrhu na převod vlastnictví nebytové jednotky č. 2798/61 a č. 2798/64, ulice Želivecká 2798/30, Praha 10, oprávněnému nájemci
10 Návrh na změnu části usnesení ZMČ Praha 10 č. 23/38/2014 ze dne 26. 5. 2014 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 24. 2. 2014 do 24. 3. 2014
11 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/16/2009 ze dne 24. 9. 2009 k návrhu na uzavření kupních smluv a směnných smluv ke garážím v ul. Sámova, umístěných na pozemcích 1033/1 a 1033/31, k. ú. Vršovice
12 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 1. 4. 2015 do 4. 5. 2015
13 Návrh záměru prodeje nebytových jednotek v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu a v domech nově rozdělených na jednotky
14.1 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 122 v k. ú. Malešice vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 763, vedeném pro k. ú. Malešice
14.2 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 85 v k. ú. Malešice družstvu „Útulná blok 42, bytové družstvo“, IČ 256 73 611
15 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 10, a to pozemků parc. č. 2836/1 a parc. č. 2836/4 v k. ú. Strašnice
16 Návrh záměru prodeje volných bytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji po jednotkách
17 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášených programů na rok 2015 pro oblasti Sociální; Kultura a umění; Sport, tělovýchova a volný čas; Protidrogová prevence a prevence kriminality; Životní prostředí - prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy
18 Informace k vyhodnocení plnění cílů Koncepce prevence nežádoucích sociálních jevů u dětí a mládeže na území městské části Praha 10 na období 2011 – 2014 za rok 2014
19 Návrh na schválení zpracování Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017 - 2020
20 Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10
21 Návrh pravidel pro volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10
22 Návrh k realizaci procesu uplatnění participativní části rozpočtu MČ Praha 10 v roce 2015
23 Návrh na zrušení části usnesení ZMČ č. 19/59/2013 ze dne 23. 9. 2013 a návrh na nové schválení změny a doplnění smluvních vztahů vztahujících se k prodeji domu Moskevská 77/4 a okolních pozemků společnosti Magnolia Invest, a. s.
24 Informace o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS, a. s., na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů
25 Návrh na změnu stanov společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s.
26 Informace o výsledcích projednání řešení nejvhodnějšího systému zajištění komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10 ve FiV a KMN
28 k informaci o usnesení RHMP č. 1441 ze dne 16. 6. 2015 k dalšímu postupu ve věci nabytí nemovitostí v k.ú. Vršovice od společnosti BOHEMIANS REAL, a. s., do vlastnictví hlavního města Prahy (fotbalový stadion „Ďolíček“)
29 k informaci o splnění úkolu uloženého usnesením ZMČ č. 3/44/2015 ze dne 27. 3. 2015 k návrhu záměru na zřízení Výboru pro kulturu a Redakční radu novin Prahy 10
27 k návrhu na zrušení usnesení ZMČ č. 21/6/2014 ze dne 24. 2. 2014 k informaci o průběhu zpracování alternativ vytvoření vhodných prostor pro fungování Úřadu městské části Praha 10
7 Informace o průběhu prodeje domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem 595/23