Odbor ekonomický

Odbor zajišťuje servisní činnost úřadu, do níž spadá správa rozpočtu, vedení účetnictví městské části za hlavní a hospodářskou (zdaňovanou) činnost a vedení evidence veškerého majetku městské části. V rámci přenesené působnosti ekonomický odbor zajišťuje výběr místních poplatků, správních poplatků a vymáhání sankčních plateb.

Jméno a příjmení:Mária Gombíková

Budova/kancelář:A/309

Tel. linka:267 093 251267 093 251

Email:maria.gombikova@praha10.cz

Funkce:vedoucí ekonomického odboru

Adresa: ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Telefon: +420 267 093 349

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Karla Bařinková A/200 267 093 390267 093 390 účetní kontroly SF
Eva Brouzdová A/304 267 093 350267 093 350 referent pro správu poplatků ze psů
Sylva Cirková A/312 267 093 364267 093 364 učetní
Bohumil Červíček A/311 267 093 354267 093 354 vedoucí oddělení evidence hospodářské činnosti
Bohumila Drahoňovská A/303A 267 093 336267 093 336 referent pro správu pokut aj. sankčních opatření
Tereza Formáčková A/303B 267 093 242267 093 242 účetní
Natalija Gasparjan A/300B 267 093 234267 093 234 účetní PAP
Lidmila Gavláková A/305B 267 093 356267 093 356 vedoucí oddělení místních příjmů
Mária Gombíková A/309 267 093 251267 093 251 vedoucí ekonomického odboru
Helena Hanzalová A/302C 267 093 213267 093 213 rozpočtář a finanční referent tvorby a financování
Kateřina Holasová A/310 267 093 419267 093 419 učetní
Jitka Holubová A/313 267 093 306267 093 306 ekonomka hospodářské činnosti
Danuše Chytrá A/302b 267 093 616267 093 616 vedoucí referátu pokladen a rozpočtář tvorby a fin
Lakis Jordanidis A/200 267 093 129267 093 129 vedoucí referátu daní, kontroly a SF
Anna Koťátková A/302b 267 093 411267 093 411 rozpočtář tvorby a financování rozpočtu
Venuše Líbalová A/308 267 093 577267 093 577 vedoucí oddělení účetnictví - hlavní účetní
Martina Podracká A/119B 267 093 604267 093 604 finanční referent a pokladní (výdaje)
Blanka Pokorná A/310B 267 093 349267 093 349 asistentka - fakturantka
Jitka Ptáčková A/305A 267 093 288267 093 288 referent pro správu poplatků z pobytu
Ivona Rakovičová A/119A 267 093 317267 093 317 finanční referent a pokladní (příjmy)
Radek Řeřicha A/307B 267 093 614267 093 614 referent
Zlatuše Saitzová A/303B 267 093 298267 093 298 učetní
Kateřina Spurná A/302C 267 093 654267 093 654 rozpočtář a finanční referent tvorby a financování
Jana Svěráková A/312 267 093 300267 093 300 učetní
Lenka Synáčková A/200 267 093 330267 093 330 účetní kontroly SF
Marie Šustová A/302A 267 093 525267 093 525 vedoucí oddělení rozpočtu
Ivana Tintová A/300B 267 093 351267 093 351 referent kontroly SF
Radek Vališ A/314 267 093 576267 093 576 metodik
Marie Vesecká A/313 267 093 631267 093 631 vedoucí referátu ekonomiky
Zuzana Vonšovská A/307A 267 093 363267 093 363 vedoucí referátu evidence majetku a statistických
Zuzana Železná A/305A 267 093 341267 093 341 referent pro správu poplatků ze vstupného

Mezi hlavní činnosti odboru patří: 

 • výkon samosprávy:

  • tvorbu rozpočtu a realizaci rozpočtových opatření
  • zpracovávání zpráv o hospodaření MČ Praha 10
  • oblast hlavní činnosti městské části
  • oblast financování a evidence hospodářské (zdaňované) činnosti
  • oblast účetnictví a evidence majetku městské části
 • výkon státní správy (přenesené působnosti):

  • oblast místních poplatků a správních poplatků
  • V oddělení místních příjmů ekonomického odboru je možné uhradit poplatek za psa, poplatek z pobytu, místní poplatek ze vstupného a také poplatek za lázeňský a rekreační pobyt, a to přesto, že daný poplatek byl zrušen k 31. 12. 2019. Důvodem je vymahatelnost daného poplatku až tři roky zpětně. Oddělení místních příjmů dále vydává rozhodnutí o povolení k umístění herního prostoru.
 • zastřešuje metodické řízení městské části z hlediska ekonomického, důslednou řídící i následnou kontrolu realizovaných účetních operací a v neposlední řadě i provoz pokladen (s možností využití platebních terminálů na bezhotovostní úhrady poplatků prostřednictvím bankovních karet)

Odbor se při své činnosti řídí zejména těmito zákony a právními předpisy:

 

 • Zákon 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MF č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • Prováděcí vyhláška č. 416/2004 Sb., k Zákonu 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Vyhláška MF ČR č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
 • České účetní standardy 701-710
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 21/2006 Sb., zákon o ověřování
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým statním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a zákon č. 111/2019 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her
 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon
 • Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon
 • Obecně závazná vyhláška HMP č. 23/2003 Sb., o místním poplatku ze psů
 • Obecně závazná vyhláška HMP č. 5/2011 Sb., o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • Obecně závazná vyhláška HMP č. 10/2011 Sb., o místním poplatku ze vstupného
 • Obecně závazná vyhláška HMP č. 27/2003 Sb., o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt – zrušena k 31. 12. 2019
 • Obecně závazná vyhláška HMP č. 10/2013 Sb., kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace
 • Obecně závazná vyhláška HMP č. 18/2019 Sb., o místním poplatku z pobytu
 • Vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Dětský koutek bude otevřen od října 2020.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10