Odbor ekonomický

Adresa odboru:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)
Telefon: +420 267 093 349

Úřední hodiny

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Pokorná Blanka V/615 267 093 349267 093 349 asistentka - fakturantka
Matisová Adriána V/616 267 093 332267 093 332 pověřena zastupováním vedoucí/ho ekonomického odboru
Jordanová Eva V/607 267 093 464267 093 464 referent/ka - organizační změna
Dvořáková Šárka V/606 267 093 356267 093 356 vedoucí oddělení místních příjmů
Železná Zuzana V/605 267 093 341267 093 341 referent pro správu poplatků ze vstupného
Drahoňovská Bohumila V/607 267 093 336267 093 336 referent pro správu pokut aj. sankčních opatření
Brouzdová Eva V/603 267 093 350267 093 350 referent pro správu poplatků ze psů
Ptáčková Jitka V/604 267 093 288267 093 288 referent pro správu poplatků z pobytu
Budařová Marcela V/608 267 093 610267 093 610 rozpočtář/ka a finanční referent/ka tvorby a financování
Puš Milan V/613 267 093 375267 093 375 rozpočtář/ka a finanční referent/ka tvorby a financování
Cirková Sylva V/612 267 093 364267 093 364 učetní
Formáčková Tereza V/612 267 093 242267 093 242 účetní
Hrdličková Kateřina V/612 267 093 308267 093 308 učetní
Svěráková Jana V/612 267 093 300267 093 300 učetní
Líbalová Venuše V/611 267 093 577267 093 577 vedoucí oddělení účetnictví - hlavní účetní
Saitzová Zlatuše V/612 267 093 298267 093 298 učetní
Holasová Kateřina V/615 267 093 419267 093 419 učetní
Synáčková Lenka V/601 267 093 330267 093 330 účetní kontroly SF
Čuchalová Jaroslava V/602 267 093 129267 093 129 vedoucí referátu daní kontroly a SF
Riegerová Ladislava V/601 267 093 284267 093 284 účetní kontroly SF
Holubová Jitka V/617 267 093 306267 093 306 ekonomka hospodářské činnosti
Vesecká Marie V/617 267 093 631267 093 631 vedoucí referátu ekonomiky
Tintová Ivana V/601 267 093 351267 093 351 referent kontroly SF
Gasparjan Natalija V/617 267 093 234267 093 234 účetní PAP
Řeřicha Radek V/609 267 093 614267 093 614 referent
Vonšovská Zuzana V/610 267 093 363267 093 363 vedoucí referátu evidence majetku a statistických analýz
Bernášková Iva H/109 267 093 604267 093 604 finanční referent/ka a pokladní (výdaje)
Rakovičová Ivona H/109 267 093 317267 093 317 finanční referent a pokladní (příjmy)
Šafránková Petra V/608 267 093 616267 093 616 vedoucí referátu pokladen a rozpočtář tvorby a financování rozpočtu

Mezi hlavní činnosti odboru patří: 

 • výkon samosprávy:

  • tvorbu rozpočtu a realizaci rozpočtových opatření
  • zpracovávání zpráv o hospodaření MČ Praha 10
  • oblast hlavní činnosti městské části
  • oblast financování a evidence hospodářské (zdaňované) činnosti
  • oblast účetnictví a evidence majetku městské části
 • výkon státní správy (přenesené působnosti):

  • oblast místních poplatků a správních poplatků
  • V oddělení místních příjmů ekonomického odboru je možné uhradit poplatek za psa, poplatek z pobytu, místní poplatek ze vstupného a také poplatek za lázeňský a rekreační pobyt, a to přesto, že daný poplatek byl zrušen k 31. 12. 2019. Důvodem je vymahatelnost daného poplatku až tři roky zpětně. Oddělení místních příjmů dále vydává rozhodnutí o povolení k umístění herního prostoru.
 • zastřešuje metodické řízení městské části z hlediska ekonomického, důslednou řídící i následnou kontrolu realizovaných účetních operací a v neposlední řadě i provoz pokladen (s možností využití platebních terminálů na bezhotovostní úhrady poplatků prostřednictvím bankovních karet)
   

Podrobněji viz Schéma organizační struktury (PDF, 2,2 MB) a popis činnosti jednotlivých oddělení

 

Odbor se při své činnosti řídí zejména těmito zákony a právními předpisy:

 • Zákon 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MF č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • Prováděcí vyhláška č. 416/2004 Sb., k Zákonu 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Vyhláška MF ČR č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
 • České účetní standardy 701-710
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 21/2006 Sb., zákon o ověřování
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým statním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a zákon č. 111/2019 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her
 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon
 • Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon
 • Obecně závazná vyhláška HMP č. 23/2003 Sb., o místním poplatku ze psů
 • Obecně závazná vyhláška HMP č. 5/2011 Sb., o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • Obecně závazná vyhláška HMP č. 10/2011 Sb., o místním poplatku ze vstupného
 • Obecně závazná vyhláška HMP č. 27/2003 Sb., o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt – zrušena k 31. 12. 2019
 • Obecně závazná vyhláška HMP č. 10/2013 Sb., kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace
 • Obecně závazná vyhláška HMP č. 18/2019 Sb., o místním poplatku z pobytu
 • Vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

Finance MČ Praha 10 (rozpočet MČ a příspěvkových organizací, závěrečné účty, …)


Návody

 

Odpovědi na časté dotazy (FAQ)

Název Popis Typ Ke stažení
Název Ke stažení
Čestné prohlášení k poplatku ze psa Formulář Stáhnout ()
Místní poplatek ze vstupného Formulář Stáhnout ()
Odhláška psa

Odhláška psa

Formulář Stáhnout ()
Ohlášení tomboly a turnaje

Ohlášení tomboly a turnaje malého rozsahu

Formulář Stáhnout ()
Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku z pobytu

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku z pobytu

Formulář Stáhnout ()
Ohlašovací povinnost psi

Ohlašovací povinnost psi, včetně poučení

Formulář Stáhnout ()
Přiznání k místnímu poplatku z pobytu

Přiznání k místnímu poplatku z pobytu

Formulář Stáhnout ()
Žádost o vrácení přeplatku

Žádost o vrácení přeplatku

Formulář Stáhnout ()