Odbor ekonomický

Jméno a příjmení:Kateřina Smělá

Funkce:vedoucí odboru ekonomického

Telefon:267 093 251

E-mail:katerina.smela@praha10.cz

Budova, kancelář:A/309


Adresa odboru:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (mapa)
Telefon: +420 267 093 349

Úřední hodiny

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Bařinková Karla A/200 267 093 390267 093 390 účetní kontroly SF
Brouzdová Eva A/304 267 093 350267 093 350 referent pro správu poplatků ze psů
Cirková Sylva A/312 267 093 364267 093 364 učetní
Čuchalová Jaroslava A/200 267 093 129267 093 129 vedoucí referátu daní kontroly a SF
Drahoňovská Bohumila A/305B 267 093 336267 093 336 referent pro správu pokut aj. sankčních opatření
Dvořáková Šárka A/303A 267 093 356267 093 356 vedoucí oddělení místních příjmů
Formáčková Tereza A/303B 267 093 242267 093 242 účetní
Gasparjan Natalija A/300B 267 093 234267 093 234 účetní PAP
Holasová Kateřina A/310 267 093 419267 093 419 učetní
Holubová Jitka A/313 267 093 306267 093 306 ekonomka hospodářské činnosti
Hrdličková Kateřina A/312 267 093 308267 093 308 učetní
Chmelířová Lucie A/305B 267 093 464267 093 464 referent pro správu poplatků z hazardu
Líbalová Venuše A/308 267 093 577267 093 577 vedoucí oddělení účetnictví - hlavní účetní
Minářová Adéla A/302C 267 093 610267 093 610 rozpočtář a finanční referent tvorby a financování
Podracká Martina A/119B 267 093 604267 093 604 finanční referent a pokladní (výdaje)
Pokorná Blanka A/310B 267 093 349267 093 349 asistentka - fakturantka
Ptáčková Jitka A/305A 267 093 288267 093 288 referent pro správu poplatků z pobytu
Rakovičová Ivona A/119A 267 093 317267 093 317 finanční referent a pokladní (příjmy)
Řeřicha Radek A/307B 267 093 614267 093 614 referent
Saitzová Zlatuše A/303B 267 093 298267 093 298 učetní
Smělá Kateřina A/309 267 093 251267 093 251 vedoucí odboru ekonomického
Spurná Kateřina A/302C 267 093 654267 093 654 rozpočtář a finanční referent tvorby a financování
Svěráková Jana A/312 267 093 300267 093 300 učetní
Synáčková Lenka A/200 267 093 330267 093 330 účetní kontroly SF
Šustová Marie A/302A 267 093 525267 093 525 vedoucí oddělení rozpočtu
Tintová Ivana A/300B 267 093 351267 093 351 referent kontroly SF
Vališ Radek A/311 267 093 576267 093 576 metodik
Vesecká Marie A/313 267 093 631267 093 631 vedoucí referátu ekonomiky
Vonšovská Zuzana A/307A 267 093 363267 093 363 vedoucí referátu evidence majetku a statistických
Železná Zuzana A/305A 267 093 341267 093 341 referent pro správu poplatků ze vstupného

Mezi hlavní činnosti odboru patří: 

 • výkon samosprávy:

  • tvorbu rozpočtu a realizaci rozpočtových opatření
  • zpracovávání zpráv o hospodaření MČ Praha 10
  • oblast hlavní činnosti městské části
  • oblast financování a evidence hospodářské (zdaňované) činnosti
  • oblast účetnictví a evidence majetku městské části
 • výkon státní správy (přenesené působnosti):

  • oblast místních poplatků a správních poplatků
  • V oddělení místních příjmů ekonomického odboru je možné uhradit poplatek za psa, poplatek z pobytu, místní poplatek ze vstupného a také poplatek za lázeňský a rekreační pobyt, a to přesto, že daný poplatek byl zrušen k 31. 12. 2019. Důvodem je vymahatelnost daného poplatku až tři roky zpětně. Oddělení místních příjmů dále vydává rozhodnutí o povolení k umístění herního prostoru.
 • zastřešuje metodické řízení městské části z hlediska ekonomického, důslednou řídící i následnou kontrolu realizovaných účetních operací a v neposlední řadě i provoz pokladen (s možností využití platebních terminálů na bezhotovostní úhrady poplatků prostřednictvím bankovních karet)

 

Odbor se při své činnosti řídí zejména těmito zákony a právními předpisy:

 • Zákon 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MF č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • Prováděcí vyhláška č. 416/2004 Sb., k Zákonu 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Vyhláška MF ČR č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
 • České účetní standardy 701-710
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 21/2006 Sb., zákon o ověřování
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým statním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a zákon č. 111/2019 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her
 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon
 • Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon
 • Obecně závazná vyhláška HMP č. 23/2003 Sb., o místním poplatku ze psů
 • Obecně závazná vyhláška HMP č. 5/2011 Sb., o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • Obecně závazná vyhláška HMP č. 10/2011 Sb., o místním poplatku ze vstupného
 • Obecně závazná vyhláška HMP č. 27/2003 Sb., o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt – zrušena k 31. 12. 2019
 • Obecně závazná vyhláška HMP č. 10/2013 Sb., kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace
 • Obecně závazná vyhláška HMP č. 18/2019 Sb., o místním poplatku z pobytu
 • Vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

Finance MČ Praha 10 (rozpočet MČ a příspěvkových organizací, závěrečné účty, …)


Návody

 

Odpovědi na časté dotazy (FAQ)

Název Popis Typ Ke stažení
Název Ke stažení
Čestné prohlášení k poplatku ze psa Formulář Stáhnout ()
Místní poplatek ze vstupného Formulář Stáhnout ()
Odhláška psa Odhláška psa Formulář Stáhnout ()
Ohlášení tomboly a turnaje

Ohlášení tomboly a turnaje malého rozsahu

Formulář Stáhnout ()
Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku z ubytovací kapacity za měsíc...

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za ubytovací kapacity

Formulář Stáhnout ()
Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku z pobytu

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku z pobytu

Formulář Stáhnout ()
Ohlašovací povinnost psi

Ohlašovací povinnost psi, včetně poučení

Formulář Stáhnout ()
Povolování hazardních her, ohlášení hazardní hry

Povolování hazardních her, ohlášení hazardní hry (rok 2018)

Formulář Stáhnout ()
Přiznání k místnímu poplatku z ubytovací kapacity

Přiznání k místnímu poplatku z ubytovací kapacity

Formulář Stáhnout ()
Přiznání k místnímu poplatku z pobytu

Přiznání k místnímu poplatku z pobytu

Formulář Stáhnout ()
Přiznání k místnímu poplatku za lázeňský a rekreační pobyt

Přiznání k místnímu poplatku za lázeňský a rekreační pobyt

Formulář Stáhnout ()
Závěrečný účet 2014

Závěrečný účet 2014

Dokument Stáhnout ()
Závěrečný účet 2015

Závěrečný účet 2015.

Dokument Stáhnout ()

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10