Podkladové materiály 21. ZMČ dne 21. 12. 2020

Číslo materiálu Název
1 Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2021
2 Návrh na schválení rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 – Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na rok 2021
3 Informace o plnění kritérií metody MA21 a přípravě na postup MČ Praha 10 do kategorie B v roce 2021
4 Návrh na prodloužení termínu úkolu vyplývajícího z usnesení ZMČ č. 16/9/2020  ze dne 25. 5. 2020 k návrhu na udělení čestného občanství městské části Praha 10 PhDr. Karlu Čapkovi in memoriam
5 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 3. čtvrtletí 2020
6 Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke kupní smlouvě č. 2013/OMP/0162
7 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 31.
9 Návrh na změnu prováděcích předpisů privatizace bytového fondu
8 Návrh na doplnění stávajícího záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu
10 Návrh záměru na prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům v domech rozdělených na jednotky
11 Návrh na změnu Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace
12 Návrh na prodej nebytové jednotky č. 1190/45 v budově č. p. 1190, v domě Volyňská 1190/3a, včetně podílu na budově č. p. 1189 a 1190 a pozemku parc. č. 1420/2, kat. území Vršovice, Praha 10
13 Návrh ke schválení nových Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10
14 Návrh na prodej pozemků parc. č. 3139/1, ostatní plocha, parc. č. 3139/2, zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 3140, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Vinohrady
15 Návrh na prodej pozemku parc. č. 2168/16 - zastavěná plocha/společný dvůr o výměře 31 m2, odděleného GP č. 2098-127/2020 z pozemku parc. č. 2168/13, v k. ú. Vršovice, vlastníkům zapsaným na LV č. 11883 - Společenství vlastníků K Louži 10/829, IČO 032 46 621, se sídlem K louži 829/10, Vršovice, 101 00 Praha 10
16 Návrh na uzavření dohody k drobným stavbám situovaným na částech pozemků parc. č. 2769/2, parc. č. 2769/27, parc. č. 2769/29 a parc. č. 2769/28, k. ú. Strašnice, po skončení jejich nájmu
17 Návrh k realizaci participativního rozpočtu MČ Praha 10 – projekt Moje stopa