Odbor kontroly a komunikace

Vedoucí odboru


Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Adresa odboru:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (mapa)
Telefon: +420 267 093 436

Úřední hodiny

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Odbor kontroly a komunikace Úřadu městské části Praha 10 je zřízen Radou městské části Praha 10 k výkonu metodické a dozorové činnosti v oblasti veřejnosprávní kontroly a k řešení stížností, oznámení, pochval, podnětů a petic, směřujících do působnosti městské části Prahy 10. Je tvořen oddělením kontrolních činností, oddělením stížností a svobodného přístupu k informacím a oddělením bezpečnostního managementu. Do přímé podřízenosti vedoucího odboru je dále začleněn manažer kvality.
 

 

Odbor se při své činnosti řídí zejména těmito zákony a právními předpisy:

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

 • ústavní zákon č. 2/1993 Sb., usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky (Listina základních práv a svobod)
 • vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy
 • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • zákon č. 85/1990 Sb.,  o právu petičním
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
 • ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky
 • zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti
Den Úřední hodiny pro veřejnost
Pondělí 8:00–12:00 hod. 13:00–17:30 hod.
Středa 8:00–12:00 hod. 13:00–17:30 hod.
Čtvrtek 8:00–12:00 hod.