Programové období 2014–2020

Strukturální a investiční fondy EU

Pro programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy spolufinancované z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 mld. eur.

Pro období 2014-2020 bylo stanoveno celkem 20 programů, které úzce navazují na 8 tematických okruhů stanovených na národní úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových priorit a cílů a prioritních os jednotlivých programů.

Přehled o alokaci do jednotlivých fondů v období 2014-2020

Konkrétně se jedná o následující programy:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu); Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy); Operační program Zaměstnanost (řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí); Operační program Doprava (řízený Ministerstvem dopravy); Operační program Životní prostředí (řízený Ministerstvem životního prostředí); Integrovaný regionální operační program (řízený Ministerstvem pro místní rozvoj); Operační program Praha - pól růstu ČR (řízený Magistrátem hlavního města Prahy); Operační program Technická pomoc (řízený Ministerstvem pro místní rozvoj); Operační program Rybářství 2014-2020 (řízený Ministerstvem zemědělství); Program rozvoje venkova (řízený Ministerstvem zemědělství); Interreg V-A Česká republika – Polsko (řízený Ministerstvem pro místní rozvoj); Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika (koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj); Program spolupráce Rakousko - Česká republika 2014-2020 (koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj); Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 (koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj); Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020 (koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj); Program nadárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE (koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj); Program nadnárodní spolupráce DANUBE [koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013)]; Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE (koordinované na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj); Program meziregionální spolupráce ESPON 2020; Program meziregionální spolupráce INTERACT III.

Podrobné informace o jednotlivých programech najdete ZDE nebo na stránkách jednotlivých ministerstev.

Komunitární programy

Komunitární programy jsou financovány přímo z rozpočtu EU. Spravuje je Evropská komise (nebo specializované výkonné agentury, národní agentury) a na jednotlivé vybrané projekty přispívá v rozmezí 40 – 75 % (výjimečně až 100 %).

Jednotlivé programy jsou vždy víceleté a pouze neinvestičního charakteru. Peníze jsou použity na konkrétní v projektu předem uvedené účely.

Více informací k jednotlivým komunitárním programům najdete ZDE.

Rozdíly mezi komunitárními programy a strukturálními fondy

 

Komunitární programy

Strukturální fondy

Podpis smlouvy

EU

ČR

Partnerství

evropské

národní

Dopad

celoevropský

regionální

Místo hodnocení

EU

ČR

Právní rámec smlouvy

EU

ČR

Poslání

Podpora oblastí
souvisejících
s politikami EU

Podpora hospodářské
a sociální soudržnosti

Podpora projektů

Generální ředitelství
Evropské komise

Ministerstva,
Regionální rady soudržnosti

Na co se žádá

Věda a výzkum, vzdělávání,
kultura, životní prostředí, aj.

Infrastruktura a jejich vybavení,
lidské zdroje, aj.

Hodnotilelé

Mimo ČR

národní hodnotitelé


Zdroj: https://www.euroskop.cz/8643/sekce/o-komunitarnich-programech/