Podkladové materiály 18. ZMČ dne 14. 9. 2020

Číslo materiálu Název
1 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10
2 Informace o dalších opatřeních MČ Praha 10 proti šíření koronavirové nákazy COVID-19
3 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020
4 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2020, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
5 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 30.
6 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 9.
7 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. – garáži, stojící na pozemku parc. č. 3018/58, k. ú. Michle
8 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 400/3, k. ú. Malešice
9 Návrh na prodej celého pozemku parc. č. 2838/79 a pozemků parc. č. 2838/100, parc. č. 2838/101 oddělených GP č. 2856-150/2008 z pozemků parc. č. 2838/36 a parc. č. 2838/80, vše v k. ú. Strašnice, které jsou součástí vymezeného celku č. 192 v k. ú. Strašnice, vlastníkům jednotek zapsaným na LV č. 2585, vedeném pro k. ú Strašnice, v souladu se smlouvou o budoucí kupní smlouvě o převodu vlastnictví k nemovitostem ze dne 5. 2. 2008
10 Návrh na prodej pozemku parc. č. 184/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 494 m2, v  k. ú. Strašnice, vlastníkům zapsaným na LV č. 13721 v k. ú. Strašnice
11 Návrh na prodej pozemku parc. č. 2168/15 - zastavěná plocha (společný dvůr) o výměře 31 m2 odděleného GP č. 1789-97/2019 z pozemku parc. č. 2168/11 v k. ú. Vršovice, Společenství vlastníků K Louži 10/829, IČO 032 46 621, se sídlem K louži 829/10, Vršovice, 101 00 Praha 10
12 Návrh na prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích parc. č. 3118/48, 3118/109 a č. 3118/111, vše k. ú. Strašnice, vlastníku bytové jednotky č. 1795/3 v domě č. p. 1795, ulice Ke Strašnické, č. o. 8, k. ú. Strašnice
13 Informace o přijatých opatřeních a o průběhu řešení situace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., ve vztahu k čerpání dotační a grantové podpory registrovaných sociálních služeb poskytované hl. m. Prahou pro rok 2020
14 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 2. čtvrtletí roku 2020
15 Informace o přípravě rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10
16 Informace o projednání Výroční zprávy společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., za rok 2019 a schválení účetní závěrky