Programové období 2007–2013

PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007-2013
A MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z FONDŮ EU V PRAZE
 
 
Programy, v rámci nichž Praha čerpala a ještě aktuálně čerpá podporu ze strukturálních fondů EU – Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2) a Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3), skončily v prosinci roku 2006.  Od letošního roku  už z nich nebude přidělována podpora pro nové projekty a budou pouze dokončovány už dříve schválené projekty. Aktuálně se připravují programy, Na základě definovaných cílů a priorit ČR probíhají práce na  operačních programech které bude možné využívat během programovacího období mezi lety 2007 a 2013. Vychází se opět z  politiky soudržnosti EU.
 
Cíle:
 
  1. Konvergence: podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých členských zemích a oblastech
  2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: regionálních programů pro regiony a orgány regionálním správy podporující ekonomické změny v průmyslových, městských a venkovských oblastech
  3. Evropská územní spolupráce: podpora harmonického a vyváženého rozvoje na území Unie.
 
Z pohledu politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU bude v období 2007 až 2013 Praha patřit mezi území tzv. cíle Regionální konkurenceschopnost a  zaměstnanost. Ten, na rozdíl od cíle Konvergence pokrývajícího zbytek ČR, nezahrnuje nejméně rozvinuté regiony a zaměřuje se na podporu budování a posilování společnosti založené na znalostech a podnikání a na zlepšování přizpůsobivosti pracujících i zaměstnavatelů. Od roku 2007 budou v Praze platné dva dotační programy. Následník JPD 2 se jmenuje Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK), lidské zdroje, tj. oblast dnešního JPD 3, pokryje Operační program Praha – Adaptabilita (OPPA).
Finanční rámec vychází z Národního strategického referenčního rámce v souladu se závěry Evropské rady z 15. – 17. prosince 2005, kdy byla celková alokace navrhovaná pro ČR na Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost navýšena o 200 mil. € (odst. závěrů Rady č. 46b). V cenách roku 2004 je tedy pro region hl. m. Prahy vyčleněno celkem 372 mil. €. V běžných cenách (použit fixní deflátor 2 % ročně podle bodu 16 Meziinstitucionální dohody) činí celková alokace, která je k dispozici v rámci Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 419,1 mil. €.
 
 
Hlavním gestorem pro vyjednávání nových nařízení a přípravu stanovisek ČR k jednání v pracovní skupině pro strukturální operace Rady EU je Ministerstvo pro místní rozvoj.
Současně zodpovídá za tvorbu Národního rozvojového plánu a dalších programových dokumentů na léta 2007 až 2013.
 
 
OPERAČNÍ PROGRAMY PRO PRAHU
 
 
Hlavní město Praha má jako jediný region soudržnosti ČR (tzv. region NUTS II) nárok realizovat programy pomoci v rámci cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Operační programy pro Prahu jsou zaměřeny na podporu konkurenceschopnosti regionu a to zejména prostřednictvím zkvalitnění městského prostředí, zlepšení dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb a inovačního potenciálu města. Cílem OP je současně zvyšování zaměstnanosti, rozvoj trhu práce a podpora kvalifikované a konkurenceschopné pracovní síly a v neposlední řadě integrace vyloučených skupin obyvatelstva.
 
Pro programové období 2007-13 jsou připraveny dle jednotlivých zdrojových fondů EU (ERDF a ESF)  dva operační programy pro hl. m. Prahu. Prostřednictvím těchto operačních programů je v ČR realizován cíl politiky soudržnosti EU- Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Řídicím orgánem odpovědným za řádnou realizaci operačních programů pro Prahu je Magistrát hl. m. Prahy a Ministerstvo práce a sociálních věcí.
 
Praha má dva Operační programy:
 
 
OP Praha Konkurenceschopnost
 
Hlavní město Praha se řadí mezi nejvyspělejší regiony Evropské unie, proto - na rozdíl od ostatních regionů České republiky - nemůže čerpat podporu v rámci cíle "Konvergence". Na základě doporučení Evropské komise a v souladu s následujícími návrhy nařízení se zaměřila na podporu v rámci cíle EU "Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost".
V období 2007-2013 zahrnuje podpora celé území hl. m. Prahy.
Operační program Praha - Konkurenceschopnost bude čerpat finanční podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
 
Cíle programu:
 
Globální cíl
Globálním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako dynamické metropole členské země EU prostřednictvím odstranění rozvojových bariér a slabin regionu, zkvalitněním městského prostředí, zlepšením dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb a rozvinutím inovačního potenciálu města.
 
Specifické cíle a zaměření podpor
  1. Zlepšení dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb a zkvalitnění životního prostředí
  2. Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy rozvojem a efektivním využitím jejího inovačního potenciálu
 
Prioritní osy a oblasti podpory programu:
 
Prioritní osa 1 - Dostupnost a prostředí
1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy
1.2 Zlepšení dostupnosti sítí TEN-T, zkvalitnění důležitých dopravních vazeb
1.3 Rozvoj a dostupnost ICT služeb
1.4 Revitalizace opuštěných, znehodnocených nebo sociálně problémových území a ploch
1.5 Prevence a řešení přírodních nebo technologických rizik
1.6 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů
 
Prioritní osa 2 - Inovace a podnikání
2.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí
2.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí
 
Prioritní osa 3 - Technická pomoc
Technická pomoc je určena k zajišťování odpovědného řízení, správy a realizace OP.
 
OP Praha Adaptabilita
 
Operační program Praha Adaptabilita (OP PA) je jedním ze tří programů pro realizaci podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v České republice na období 2007-2013. Tento program je realizován na území hlavního města Prahy. Operační program Praha Adaptabilita je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, přičemž celková alokace na tento program pro příští rozpočtové období činí v běžných cenách 121,0 mil. €.
Řídicím orgánem OP PA je Regionální rada regionu soudržnosti Praha.
 
Cíle programu:
 
Globální cíl
Globálním cílem operačního programu Praha - Adaptabilita je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny. Naplnění globálního cíle v časovém horizontu programu (do roku 2013) přispěje k posílení udržitelného socioekonomického rozvoje regionu a ke zvýšení významu Prahy ve středoevropském prostotu v porovnání s ostatními metropolemi členských států.
 
Specifické cíle a zaměření podpor
  1. Zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků a zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce.
  2. Zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na trhu práce.
  3. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí, které odpovídají požadavkům trhu práce.
 
Prioritní osy a oblasti podpory programu:
 
Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky
1.1 Rozvoj a realizace dalšího vzdělávání
1.2 Spolupráce podniků a pracovišť vědy a výzkumu
1.3 Podpora a poradenství rozvíjející podnikatelské prostředí
1.4 Inovace organizace práce
1.5 Efektivní veřejná správa města
 
Prioritní osa 2 - Podpora vstupu na trh práce
2.1 Začleňování znevýhodněných osob
2.2 Rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob
2.3 Spolupráce se zaměstnavateli
2.4 Podpora rozvoje sociální ekonomiky
2.5 Globální grant
 
Prioritní osa 3 - Modernizace počátečního vzdělávání
3.1 Zkvalitňování vzdělávání na SŠ a VOŠ
3.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků a odborných pracovníků ve školství
3.3 Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na vysokých školách
3.4 Podpora žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami
 
Prioritní osa 4 - Technická pomoc
Technická pomoc je určena k zajišťování odpovědného řízení, správy a implementace OP.