Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší).

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na nepřiznání dočasné slevy z nájmu bytu

Datum přijetí: 10.5.2022
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: 339

Materiály k usnesení

Neveřejný materiál podle §8, bodu 9. Jednacího řádu RMČ.

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. neschvaluje

dočasnou slevu z nájmu bytu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Jméno

Doporučení KBP

dne 13. 4. 2022 dle bodu

č. 4/13/2022 Zápisu KBP

Vel. bytu

Podlaží

č. bytu

Adresa bytu

*****

nesouhlasí poskytnout dočasnou slevu

2+1

*****

Tulská 14/1,

Praha 10

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

  1. informovat nájemce o nepřiznání dočasné slevy z nájmu bytu dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 5. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty; dočasné slevy nájmu

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-164076/2022

 

Zpět na začátek usnesení