Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle zásad dotačního programu MČ Praha 10 pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území MČ Praha 10 v roce 2022

Datum přijetí: 24.5.2022
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: 373

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. souhlasí
  1. s poskytnutím finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle zásad dotačního programu MČ Praha 10 pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území MČ Praha 10 v roce 2022 žadateli, jímž je Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha – Vršovice, ve výši 77.000,-  Kč (slovy: sedmdesát sedm tisíc korun českých) uvedené ve sloupci „navržená částka“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  2. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na jednoletý projekt ve znění schváleném usnesením Rady MČ Praha 10 č. 746 ze dne 21. 9. 2021 s žadatelem, jímž je Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha - Vršovice ve výši 77.000,- Kč (slovy: sedmdesát sedm tisíc korun českých) uvedené ve sloupci „navržená částka“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  3. s návrhem usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10 dle části IV. předloženého materiálu

 

  1. doporučuje

Zastupitelstvu MČ Praha 10 schválit poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle zásad dotačního programu MČ Praha 10 pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území MČ Praha 10 v roce 2022 dle bodu I. a) tohoto usnesení

 

 

 

- 2 -

 

 

  1. pověřuje

Ing. arch. Martina Valoviče, místostarostu MČ Praha 10, předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva MČ Praha 10 návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle zásad dotačního programu MČ Praha 10 pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území MČ Praha 10 v roce 2022 a na schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. arch. Valovič, místostarosta

Anotace:         občanské aktivity, kultura, sport; projekty MČ Praha 10

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Procházka, ved. OKP

Číslo tisku:      P10-177806/2022

 

Zpět na začátek usnesení