Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na vyjádření MČ Praha 10 k oznámení vlivů záměru „Tramvajová trať Počernická“ na životní prostředí (investor Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.)

Datum přijetí: 24.5.2022
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: 369

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

se závěry zveřejněného oznámení vlivů na životní prostředí záměru - „Tramvajová trať Počernická“ podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění

 

II.   schvaluje

a)    připomínky MČ Praha 10 k závěrům zveřejněného oznámení vlivů na životní prostředí záměru - „Tramvajová trať Počernická“ podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

b)    text dopisu s vyjádřením MČ Praha 10 k oznámení vlivů záměru „Tramvajová trať Počernická“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

III. ukládá

1. Bc. Pecánkovi, vedoucímu OŽP

1.1.    písemně informovat Odbor ochrany prostředí MHMP o stanovisku MČ Praha 10 k záměru „Tramvajová trať Počernická“ pro účely zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu bodu  II. tohoto usnesení

 

Termín: 25. 5. 2022

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Komrsková, 1. místostarostka; PaedDr. Sekal, místostarosta

Anotace:         doprava a inženýrské sítě; životní prostředí

Provede:         Bc. Pecánek, ved. OŽP

Na vědomí:     KHA; ODO

Garant:            Bc. Pecánek, ved. OŽP

Číslo tisku:      P10-212221/2022

 

Zpět na začátek usnesení