Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení, stejně jako archiv usnesení (říjen 2014 a starší), je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DVS/82/03/002122/2022

Datum přijetí: 10.5.2022
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: 334

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DVS/82/03/002122/2022 s hlavním městem Prahou, se sídlem Mariánské nám. č. 2, 110 01 Praha 1, IČO 000 64 581, na jejímž základě jsou částečně financovány sociální služby realizované Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. R. Chmelové, starostce

1.1.    podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace DVS/82/03/002122/2022 schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 25. 5. 2022

 

2. Bc. Petříkovi, vedoucímu OSO

2.1.    předat Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., informaci o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DVS/82/03/002122/2022 schválené dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 6. 2022

 

 

 

- 2 -

 

 

3. pí Lexové, pověřené. říz. Centra SOP, p. o.

3.1.    využít dotaci poskytnutou na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DVS/82/03/002122/2022 v souladu s „Metodikou MPSV pro poskytování dotací ze státního rozpočtů krajům a hl. m. Praze pro rok 2022“ a v souladu s Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace DVS/82/03/002122/2022

 

Termín: 20. 1. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         granty - fondy EU; sociální oblast

Provede:         R. Chmelová, starostka; Bc. Petřík, ved. OSO; pí Lexová, pověřená říz. CSOP

Na vědomí:     Centrum SOP, p. o.

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-165626/2022

 

Zpět na začátek usnesení