Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na změnu rozpočtu 2022 - přesun finančních prostředků z odvětví 0082 - Správa majetku do odvětví 0091 - Vnitřní správa

Datum přijetí: 24.5.2022
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: 380

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

změnu rozpočtu 2022 - přesun finančních prostředků z odvětví 0082 do odvětví 0091 dle následující tabulky:

 

  1. snížení rozpočtu ve výdajové části

Snížení neinvestičních finančních prostředků ORJ 982, 82 OSM - vnitřní správa, paragrafu 6171 Činnost místní správy a výdajové položky 5171 Opravy a udržování

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0982

6171

5171

   

- 4 900

 

  1. zvýšení rozpočtu ve výdajové části

ba)     zvýšení neinvestičních finančních prostředků ORJ 991, 91 OHS - vnitřní správa, paragrafu 6171 Činnost místní správy a výdajové položky 5171 Opravy a udržování

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6171

5171

 

 

+1 900

 

 

 

- 2 -

 

 

bb)  zvýšení neinvestičních finančních prostředků ORJ 991, 91 OHS - vnitřní správa, paragrafu 6171 Činnost místní správy a výdajové položky 5171 Opravy a udržování s ORG 999 BOZP opatření - budova úřadu

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6171

5171

 

0000000000999

+3 000

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, ved. OEK

1.1.    provést mezipoložkový přesun v rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 5. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         hospodářská správa; rozpočet; správa obecního majetku

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     OEK

Garant:            Ing. Hladký, ved. OHS

Číslo tisku:      P10-201913/2022

Zpět na začátek usnesení