Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení, stejně jako archiv usnesení (říjen 2014 a starší), je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Instalace a nájem ochranného lešení pro administrativní budovy ÚMČ Praha 10 a poskytování dalších souvisejících služeb“ zadávanou v otevřeném řízení

Datum přijetí: 24.5.2022
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: 378

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Instalace a nájem ochranného lešení pro administrativní budovy ÚMČ Praha 10 a poskytování dalších souvisejících služeb“ zadávanou v otevřeném řízení dle zadávacích podmínek uvedených v příloze č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

 

  1. jmenuje

členy komise pro otevírání nabídek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci otevřeného nadlimitního řízení na veřejnou zakázku „Instalace a nájem ochranného lešení pro administrativní budovy ÚMČ Praha 10 a poskytování dalších souvisejících služeb“ schváleného tímto usnesením, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

 

  1. ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

1.1. zajistit zahájení nadlimitního zadávacího řízení schváleného dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 5. 2022

 

 

- 2 -

 

 

1.2.    podepsat jmenování členů komise a jejich náhradníků dle bodu II. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 5. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  PaedDr. Sekal, místostarosta

Anotace:         rekonstrukce ÚMČ; veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Hladký, ved. OHS

Číslo tisku:      P10-116325/2022

 

 

 

Příloha č. 1 usnesení RMČ Praha 10 č. 378 ze dne 24. 5. 2022

 

 

Seznam členů Komise pro otevírání nabídek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníků:

 

 

Název veřejné zakázky: „INSTALACE A NÁJEM OCHRANNÉHO LEŠENÍ PRO LEŠENÍ PRO ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 A POSKYTOVÁNÍ DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

 

 

Členové:

 

1. Ing. Jana Komrsková, členka ZMČ

2. Ing. Milan Maršálek, člen ZMČ

3. PaedDr. Martin Sekal, člen ZMČ

4. Bc. Petra Morávková, MBA, OMP

5. Ing. Jiří Hladký, OHS

6. …………………………….., zástupce občanů

 

 

 

 

Náhradníci:

 

1. Ing. Petr Beneš, člen ZMČ

2. MgA. David Kašpar, člen ZMČ

3. Olga Koumarová, členka ZMČ

4. Mgr. Tomáš Urbánek, OMP

5. Bc. Karolína Götzová, OHS

6………………………………, zástupce občanů

 

Zpět na začátek usnesení