Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na změnu rozpočtu 2022 - přesun finančních prostředků z odvětví 0064 - Veřejná finanční podpora do odvětví 0061 - Kultura a volný čas a odvětví 0062 - Sport

Datum přijetí: 10.5.2022
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: 357

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

změnu rozpočtu 2022 - přesun finančních prostředků z odvětví 0064 - Veřejná finanční podpora do odvětví 0061 - Kultura a volný čas a odvětví 0062 - Sport dle následující tabulky:

 

  1. snížení

Snížení neinvestičních finančních prostředků v odvětví 0064 - Veřejná finanční podpora, v paragrafu Ostatní záležitosti kultury, položky Neinvestiční transfery spolkům a v paragrafu Ostatní sportovní činnost, položky Neinvestiční transfery spolkům

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0664

3319

5222

 

 

- 100

0464

3419

5222

 

 

- 85

 

  1. zvýšení

Zvýšení neinvestičních finančních prostředků v odvětví 0061 - Kultura a volný čas, v paragrafu Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, položky Nákup ostatních služeb

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0661

3399

5169

 

 

+ 100

 

 

- 2 -

 

 

  1. zvýšení

Zvýšení neinvestičních finančních prostředků v odvětví 0062 - Sport, v paragrafu Ostatní sportovní činnost, položky Nákup ostatních služeb

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0462

3419

5169

 

 

+ 85

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    provést změnu rozpočtu Městské části Praha 10 na rok 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 5. 2022

 

2. Mgr. Procházkovi, vedoucímu OKP

2.1.    zajistit realizaci čerpání výdajů v roce 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta; Ing. Komrsková, 1. místostarostka

Anotace:         občanské aktivity, kultura, sport; rozpočet

Provede:         Mgr. Procházka, ved. OKP; Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Procházka, ved. OKP

Číslo tisku:      P10-177735/2022

Zpět na začátek usnesení