Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší).

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností PREdistribuce, a. s., k tíži pozemku parc. č. 2628/2, pozemku parc. č. 3391/2 a pozemku parc. č. 3392/6 vše v k. ú. Michle

Datum přijetí: 10.5.2022
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: 351

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností PREdistribuce, a. s., IČO 273 76 516, se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, ve znění dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

  1. uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností PREdistribuce, a. s., IČO 273 76 516, se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 6. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         správa obecního majetku

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-186987/2022

 

Zpět na začátek usnesení