Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení, stejně jako archiv usnesení (říjen 2014 a starší), je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na prodej pozemků parc. č. 4540/2 a parc. č. 621/1, k. ú. Strašnice, nebo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) k tíži těchto pozemků

Datum přijetí: 10.5.2022
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: 350

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    nesouhlasí

s prodejem pozemků parc. č. 4540/2 a parc. č. 621/1, k. ú. Strašnice, žadatelce ****************

 

II.   neschvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) k tíži pozemků parc. č. 4540/2 a parc. č. 621/1, k. ú. Strašnice s právem chůze, jízdy a parkování ve prospěch pozemkům žadatelky ***************************

 

III. ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

  1. informovat žadatelku ********************* dle bodu I. a II. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 6. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         správa obecního majetku

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-188479/2022

 

Zpět na začátek usnesení