Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení návrhu změn projektu v rámci hledání úspor na základě Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2019/OMP/1254 na akci „Zpracování projektové dokumentace pro akci: Rekonstrukce radnice městské části Praha 10“

Datum přijetí: 10.5.2022
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: 356

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

informace dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   souhlasí

s návrhy změn projektu a návrhem nového dispozičního uspořádání objektu ÚMČ Praha 10 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu

 

III. ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

1.1.    informovat zástupce společnosti CASUA, spol. s r. o., IČO 448 46 908, se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha, o schválených změnách

 

Termín: 15. 5. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  PaedDr. Sekal, místostarosta

Anotace:         rekonstrukce ÚMČ

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-192671/2022

 

Zpět na začátek usnesení