Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení záměru prodeje spoluvlastnického podílu ve výši 389/15246 na pozemcích parc. č. 3118/48 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3118/111 - zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 3118/109 - zastavěná plocha a nádvoří vztahující se k BJ č. 1795/5, k. ú. Strašnice, ul. Ke Strašnické 1795/8, Praha 10, paní *****************

Datum přijetí: 10.5.2022
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: 354

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

záměr prodeje spoluvlastnického podílu ve výši 389/15246 na pozemcích parc. č. 3118/48 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3118/111 - zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 3118/109 - zastavěná plocha a nádvoří vztahující se k Bj č. 1795/5, k. ú. Strašnice, ul. Ke Strašnické 1795/8, Praha 10 paní ****************, ve smyslu důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

1.1.    zajistit zveřejnění záměru prodeje spoluvlastnického podílu ve výši 389/15246 na pozemcích parc. č. 3118/48 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3118/111 - zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 3118/109 - zastavěná plocha a nádvoří vztahující se k Bj č. 1795/5, k. ú. Strašnice, ul. Ke Strašnické 1795/8, Praha 10, dle bodu I. tohoto usnesení na úřední desce ÚMČ Praha 10

 

Termín: 31. 5. 2022

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         privatizace obecního majetku

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-186900/2022

Zpět na začátek usnesení