Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 851      nové hledání >>>
Strana 17 z 18První   Předchozí   9  10  11  12  13  14  15  16  [17]  18  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
27.3.2015 19 41 3 Informace o projednávání přestupků proti zákonu o místním referendu schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 20 42 3 Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 na I. pololetí 2015 schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 21 43 3 Informace o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS, a. s. na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 15 37 3 Informace o činnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 22 44 3 k návrhu na přípravu zřízení Výboru pro kulturu a Redakční radu novin Prahy 10 schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 1 2 3 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 2 1 3 Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2015 schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 3 4 3 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 9. 2014, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 4.1 5 3 Návrh na vymezení působnosti výboru životního prostředí schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 4.2 6 3 Návrh na vymezení působnosti výboru dopravy a cyklostezek schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 4.3 7 3 Návrh na vymezení působnosti výboru zdravotního a sociálního schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 4.4 8 3 Návrh na vymezení působnosti výboru sportovního schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 5 9 3 Návrh záměru na zadání veřejné zakázky Poskytování komplexního outsourcingu ICT na ÚMČ Praha 10" schvalen Zastupitelstvo
26.1.2015 4 2 k návrhu na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
26.1.2015 5 2 k návrhu na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který není v pracovním nebo jiném obdobném poměru, pro kalendářní rok 2015 schvalen Zastupitelstvo
26.1.2015 6 2 ke zprávě o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 schvalen Zastupitelstvo
26.1.2015 7 2 k návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/57/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 765, k. ú. Vršovice, ul. Slovinská č. o. 15, Praha 10, včetně zastavěného pozemku pod předmětným domem, rozděleným na jednotky schvalen Zastupitelstvo
26.1.2015 8 2 k návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/20/2013 ze dne 16. 12. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1307, k. ú. Vršovice, ul. Na Louži č. o. 21, Praha 10 ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1307, 1308 a 1309, k. ú. Vršovice, ul. Na Louži č. o. 21, 23 a 25, rozděleného na jednotky schvalen Zastupitelstvo
26.1.2015 9 2 k návrhu na prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ul. Nad Vodovodem 595/23, oprávněnému nájemci schvalen Zastupitelstvo
26.1.2015 10 2 k informaci o prodeji volné bytové jednotky č. 2461/12 v domě Mrštíkova 2461/5, Praha 10, v rámci výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – XXII. schvalen Zastupitelstvo
26.1.2015 11 2 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny schvalen Zastupitelstvo
26.1.2015 12 2 k návrhu na změnu části usnesení ZMČ Praha 10 č. 27/35/2014 ze dne 8. 9. 2014 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
26.1.2015 13 2 k návrhu doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP schvalen Zastupitelstvo
26.1.2015 14 2 k návrhu na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 07 – 09 / 2014 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z bytu schvalen Zastupitelstvo
26.1.2015 15 2 k návrhu na změnu Zřizovací listiny Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. schvalen Zastupitelstvo
26.1.2015 1 2 k návrhu na schválení Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 10, včetně jednacího řádu jeho výborů schvalen Zastupitelstvo
26.1.2015 2 2 k návrhu na volbu členů výborů Zastupitelstva MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
26.1.2015 3 2 k návrhu na volbu tajemníků výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
27.11.2014 2 1 ke zřízení Návrhového výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 a volbě jeho předsedy, členů a tajemníka schvalen Zastupitelstvo
27.11.2014 1 1 ke slibu členů Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
27.11.2014 2 1 ke zřízení Návrhového výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 a volbě jeho předsedy, členů a tajemníka schvalen Zastupitelstvo
27.11.2014 3 1 k návrhu Jednacího řádu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
27.11.2014 4 1 ke stanovení počtu členů Rady městské části Praha 10 a počtu uvolněných členů Rady městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
27.11.2014 5 1 ke způsobu volby starosty městské části Praha 10, zástupců starosty, dalších členů Rady městské části Praha 10 a předsedů výborů Zastupitelstva MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
27.11.2014 6 1 k volbě starostky – členky Rady městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
27.11.2014 7 1 k volbě 1. zástupce starostky - člena Rady městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
27.11.2014 8 1 k volbě zástupce starostky - člena Rady městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
27.11.2014 9 1 k volbě dalších členů (členek) Rady městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
27.11.2014 10 1 k rozdělení úkolů v samostatné působnosti městské části Praha 10, jejichž zabezpečování může Zastupitelstvo městské části Praha 10 svěřit členům Rady městské části Praha 10 podle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze (kompetence členů Rady městské části schvalen Zastupitelstvo
27.11.2014 11 1 k pověření k podepisování doložek platnosti právního úkonu dle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění schvalen Zastupitelstvo
27.11.2014 12 1 ke zřízení Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10, stanovení počtu jeho členů a volbě jeho předsedy schvalen Zastupitelstvo
27.11.2014 13 1 ke zřízení Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10, stanovení počtu jeho členů a volbě jeho předsedy schvalen Zastupitelstvo
27.11.2014 14 1 ke zřízení Výboru životního prostředí Zastupitelstva městské části Praha 10, stanovení počtu jeho členů a volbě jeho předsedy schvalen Zastupitelstvo
27.11.2014 15 1 ke zřízení Výboru dopravy a cyklostezek Zastupitelstva městské části Praha 10, stanovení počtu jeho členů a volbě jeho předsedy schvalen Zastupitelstvo
27.11.2014 16 1 ke zřízení Výboru sportovního Zastupitelstva městské části Praha 10, stanovení počtu jeho členů a volbě jeho předsedy schvalen Zastupitelstvo
27.11.2014 17 1 ke zřízení Výboru zdravotního a sociálního Zastupitelstva městské části Praha 10, stanovení počtu jeho členů a volbě jeho předsedy schvalen Zastupitelstvo
27.11.2014 18 1 k informaci o výsledku voleb do Senátu parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 22, sídlo Praha 10 a souvisejících volebních žalobách schvalen Zastupitelstvo
27.11.2014 19 1 k souhrnné informaci o výsledku hlasování v místních referendech, konaných v září a říjnu 2014 v městské části Praha 10 a souvisejících soudních sporech schvalen Zastupitelstvo
27.11.2014 20 1 k souhrnné informaci o organizačně technickém zabezpečení voleb a místních referend konaných v září a říjnu 2014 v městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
27.11.2014 21 1 k návrhu Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria – rok 2015 MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
Strana 17 z 18První   Předchozí   9  10  11  12  13  14  15  16  [17]  18  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10