Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/13/2016 ze dne 1. 12. 2016 a návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 194 v k. ú. Strašnice a vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 2577, vedeném pro k. ú. Strašnice, kromě vlastníka jednotky 1875/1

Datum přijetí: 12.6.2017
Číslo usnesení: 16/15/2017
Číslo materiálu: 13.1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zrušuje

usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/13/2016 ze dne 1. 12. 2016 v plném rozsahu

 

II. schvaluje

uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemků v k. ú. Strašnice, parc. č.:

- 2838/5     zastavěná část pozemku

- 2838/6     zastavěná část pozemku

- 2838/7     zastavěná část pozemku

- 2838/4     zastavěná plocha / společný dvůr

- 2838/51   ostatní plocha / zeleň

- 2838/52   ostatní plocha / zeleň

a dle geometrického oddělovacího plánu č. 4079-8/2017 pozemků parc. č.

- 2838/118    ostatní plocha / zeleň

- 2838/119    ostatní plocha / zeleň

- 2838/120    ostatní plocha / zeleň

            

s vlastníky jednotek zapsaných na LV č. 2577, vedeném pro k. ú. Strašnice, kromě vlastníka jednotky 1875/1, dle „Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace“ za celkovou kupní cenu ve výši 1 401 150 Kč, se současným bezúplatným zřízením služebnosti stezky a jejího veřejného osvětlení, včetně služebnosti inženýrské sítě pro veřejné osvětlení k pozemkům parc. 2838/52 a 2838/75 dle geometrického oddělovacího plánu č. 4079-8/2017 k pozemkům parc. č. 2838/118 a parc. č. 2838/120, k. ú. Strašnice, ve prospěch hl. m. Prahy a MČ Praha 10 pro veřejné užívání

                                 

- 2 -

 

 

III. ukládá

 1.  Radě MČ Praha 10

 1.1. zajistit podepsání kupní smlouvy s vlastníky jednotek zapsanými na LV č. 2577 vedeném pro k. ú. Strašnice, kromě vlastníka jednotky 1875/1, dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 29. 12. 2017

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-026219/2017

Zpět na začátek usnesení