Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/12/2016 ze dne 1. 12. 2016 a návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 233 - parc. č. 3118/15, 3118/14, 3118/13 - zastavěné plochy/nádvoří v k. ú. Strašnice a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na pozemek parc. č. 3126/12 v k. ú. Strašnice „BD Nučická 9 a 11, družstvo“ IČ: 264 49 978

Datum přijetí: 20.2.2017
Číslo usnesení: 14/8/2017
Číslo materiálu: 7
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. zrušuje

usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/12/2016 ze dne 1. 12. 2016 v plném rozsahu

 

II. schvaluje

a) prodej pozemků v k. ú. Strašnice:

     - pozemek parcelní č. 3118/15 - zastavěná plocha a nádvoří/budova

     - pozemek parcelní č. 3118/14 - zastavěná plocha a nádvoří/budova

     - pozemek parcelní č. 3118/13 - zastavěna plocha/společný dvůr

     družstvu „BD Nučická 9 a 11, družstvo“, IČ: 264 49 978 za celkovou kupní cenu ve výši 1 083 390 Kč

b) uzavření kupní smlouvy na prodeji pozemků dle bodu II. a) tohoto usnesení

  1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní o prodeji pozemku  parc. č. 3126/12 – ostatní plocha - zeleň, dle geometrického oddělovacího plánu č. 2999-169/2009 v k. ú. Strašnice, družstvu „BD Nučická 9 a 11, družstvo“,  IČ: 264 49 978, za kupní cenu ve výši 54 250 Kč

 

 

 

- 2 -

 

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit podepsání kupní smlouvy s družstvem „BD Nučická 9 a 11, družstvo“, IČ:  264 49 978, dle bodu II. b) tohoto usnesení

 

                                                                         Termín: 31. 7. 2017

 

1.2. zajistit podepsání smlouvy o budoucí smlouvě kupní s „BD Nučická 9 a 11, družstvo“, IČ: 264 49 978, dle bodu II. c) tohoto usnesení

 

Termín: 31. 5. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-005298/2017

Zpět na začátek usnesení