Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 194 v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 2577, vedeném pro k. ú. Strašnice, kromě vlastníka jednotky 1875/1

Datum přijetí: 1.12.2016
Číslo usnesení: 13/13/2016
Číslo materiálu: 10.2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 3/32/2015 ze dne 27. 3. 2015 k návrhu na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 194 v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 2577, vedeném pro k. ú. Strašnice v plném rozsahu

 

b) prodej pozemků v k. ú. Strašnice, parc. č.

        -  2838/5     zastavěná část pozemku

        -  2838/6     zastavěná část pozemku

        -  2838/7     zastavěná část pozemku

        -  2838/4     zastavěná plocha / společný dvůr

        -  2838/51   ostatní plocha / zeleň

        -  2838/52   ostatní plocha / zeleň

           a dle geometrického oddělovacího plánu č. 2995-83/2009 pozemků parc. č.

        -  2838/114 ostatní plocha / zeleň

        -  2838/115 ostatní plocha / zeleň

        -  2838/116 ostatní plocha / zeleň

vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 2577, vedeném pro k. ú. Strašnice, kromě vlastníka jednotky 1875/1, za celkovou kupní cenu ve výši 1.400.900,- Kč se současným bezúplatným zřízením služebnosti stezky a jejího veřejného osvětlení, vč. služebnosti inženýrské sítě pro veřejné osvětlení, k pozemkům parc. 2838/52 a dle geometrického oddělovacího plánu č. 2995-83/2009 k pozemkům parc. č. 2838/114 a parc. č. 2838/115, k. ú. Strašnice, ve prospěch hl. m. Prahy a MČ Praha 10 pro veřejné užívání

 

- 2 -

 

 

c)  uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemků v k. ú. Strašnice, parc. č.

         -  2838/5     zastavěná část pozemku

         -  2838/6     zastavěná část pozemku

         -  2838/7     zastavěná část pozemku

         -  2838/4     zastavěná plocha / společný dvůr

         -  2838/51   ostatní plocha / zeleň

         -  2838/52   ostatní plocha / zeleň

            a dle geometrického oddělovacího plánu č. 2995-83/2009 pozemků parc. č.

         -  2838/114 ostatní plocha / zeleň

s vlastníky jednotek zapsaných na LV č. 2577, vedeném pro k. ú. Strašnice, kromě vlastníka jednotky 1875/1, za celkovou kupní cenu ve výši 1.372.650,- Kč se současným bezúplatným zřízením služebnosti stezky a jejího veřejného osvětlení, vč. služebnosti inženýrské sítě pro veřejné osvětlení, k pozemkům parc. 2838/52 a dle geometrického oddělovacího plánu č. 2995-83/2009 k pozemkům parc. č. 2838/114, k. ú. Strašnice, ve prospěch hl. m. Prahy a MČ Praha 10 pro veřejné užívání

 

 

  1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní o prodeji pozemků v k. ú. Strašnice, dle geometrického oddělovacího plánu č. 2995-83/2009, parc. č. 2838/115 a 2838/116 ostatní plocha / zeleň, s vlastníky jednotek zapsaných na LV č. 2577, vedeném pro k. ú. Strašnice, kromě vlastníka jednotky 1875/1, za celkovou kupní cenu ve výši 28.250,-  Kč s dohodou o budoucím bezúplatném zřízení služebnosti stezky a jejího veřejného osvětlení, vč. služebnosti inženýrské sítě pro veřejné osvětlení, k pozemku dle geometrického oddělovacího plánu č. 2995-83/2009 parc. č. 2838/115, k. ú. Strašnice, ve prospěch hl. m. Prahy a MČ Praha 10 pro veřejné užívání

 

II. ukládá

  1.  Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit podepsání kupních smluv s vlastníky jednotek zapsaných na LV č. 2577, vedeném pro k. ú. Strašnice, kromě vlastníka jednotky č. 1875/1, dle bodů I. c) a I. d) tohoto usnesení

Termín: 30. 6. 2017

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-088520/2016

Zpět na začátek usnesení