Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 935      nové hledání >>>
Strana 1 z 19První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
27.6.2022 31 30 Informace o projednání Výroční zprávy společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., za rok 2021, účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku neschvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 30 26 30 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 1. čtvrtletí 2022 schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 29 25 30 Návrh na schválení Dodatku č. 1 ke zřizovací listině organizace Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 28 24 30 Návrh na udělení titulu Čestného občanství městské části Praha 10 Emilu Kolbenovi in memoriam schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 27 23 30 Návrh na udělení titulu Čestného občanství městské části Praha 10 Josefu Čapkovi in memoriam schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 26 30 Návrh k realizaci projektu MČ Praha 10 „Školní fórum“ stazen Zastupitelstvo
27.6.2022 25 22 30 Návrh na svěření nemovité věci z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 10, a to stavby bez č. p./č. e., nacházející se na pozemku parc. č. 806/472, k. ú. Malešice, obec Praha schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 24 21 30 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle zásad dotačního programu MČ Praha 10 pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území MČ Praha 10 v roce 2022 schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 23 20 30 Návrh Zásadních připomínek MČ Praha 10 k návrhu Metropolitního plánu schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 22 19 30 Návrh na prodej pozemku parc. č. 3392/8 odděleného geometrickým plánem č. 3504-93/2022 z pozemku parc. č. 3392/6, vše v k. ú. Michle, Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 21 18 30 Návrh na odkup pozemků parc. č. 806/472 a parc. č. 806/473, k. ú. Malešice, obec Praha, od společnosti Sady, lesy a zahradnictví Praha, státní podnik v likvidaci, IČO 000 63 347, se sídlem Betlémská 267, Praha 1 - Staré Město schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 20 17 30 Návrh na prodej pozemku parc. č. 353/1 o výměře 10 m2 - ostatní plocha k. ú. Vršovice, Praha, společnosti Carnea Invest, s. r. o., IČO 077 54 396, se sídlem Kobrova 3331/4, 150 00 Praha 5 schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 19 16 30 Návrh na prodej pozemku parc. č. 2838/125 oddělený z pozemku parc. č. 2838/50 dle GP č. 4707-126/2021 vše v k. ú. Strašnice, Bytovému družstvu Štěchovická 1858/14, IČO 251 35 368, v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí kupní o převodu vlastnictví k nemovitosti ze dne 8. 9. 2010 a dle „Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. - XII. etapou privatizace“ schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 18 15 30 Návrh na prodej pozemků parc. č. 3510 a parc. č. 3509 v k. ú. Vinohrady, Praha, vlastníkům jednotek zapsaným na LV č. 682 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, v k. ú. Vinohrady, Praha schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 17 14 30 Návrh na prodej spoluvlastnických podílů ve výši 389/15246 na pozemcích parc. č. 3118/48, 3118/109 a č. 3118/111, vše k. ú. Strašnice, vlastníku bytové jednotky č. 1795/5 v domě č. p. 1795, ulice Ke Strašnické, č. o. 8, k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 16 13 30 Návrh na změnu části usnesení ZMČ Praha 10 č. 27/7/2021 ze dne 20. 12. 2021 k návrhu na uzavření Dohody o narovnání a následné uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 2838, parc. č. 2839 a parc. č. 2840 vše v k. ú. Vinohrady, Praha, mezi MČ Praha 10 a Společenstvím pro dům 1158/17 Dykova, IČO 275 67 231 schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 15 12 30 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 3007/21, k. ú. Michle, obec Praha schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 14 11 30 Návrh na uzavření Dohody o změně prohlášení vlastníka - Společenství vlastníků Vršovická a Minská 776, Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 13 10 30 Návrh na uzavření Dohody o změně prohlášení vlastníka Společenství vlastníků Francouzská 465/64, Praha 10 - Vinohrady schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 12 30 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej pronajatých nebytových jednotek neschvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 11 30 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej pronajatých nebytových jednotek neschvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 10 9 30 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 37. schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 9 30 Zpráva o realizaci metody místní Agenda 21 za období let 2018 – 2022 stazen Zastupitelstvo
27.6.2022 8 30 Hodnotící zpráva za rok 2021 o plnění „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030“ stazen Zastupitelstvo
27.6.2022 7 8 30 Informace o realizaci plánu obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 do konce roku 2030 v roce 2021 schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 6 7 30 Informace o využití příjmů z daně z nemovitých věcí na realizaci plánu obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 v roce 2021 schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 5 6 30 Návrh na schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 156/21/LCD ze dne 7. 12. 2021 uzavřené s Českou spořitelnou, a. s. schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 4 5 30 Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 (č. 1/2022) schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 3 30 Návrh na změnu rozpočtu 2022 - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0092 - Náhradní objekt pro ÚMČ neschvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 2 4 30 Závěrečný účet MČ Praha 10 za rok 2021, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 1 1 30 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 32 3 30 k vysvětlení dopadů kauzy „Dozimetr“ pražské organizace STAN do vedení MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
27.6.2022 32 2 30 k vysvětlení dopadů kauzy „Dozimetr“ pražské organizace STAN do vedení MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
11.4.2022 9 9 29 Návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 10 na příští volební období schvalen Zastupitelstvo
11.4.2022 8 8 29 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 1. čtvrtletí roku 2022 schvalen Zastupitelstvo
11.4.2022 7 7 29 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 36. schvalen Zastupitelstvo
11.4.2022 6 6 29 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 4. čtvrtletí 2021 schvalen Zastupitelstvo
11.4.2022 5 5 29 Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 organizaci Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita za účelem realizace sociální služby terénní program pro děti a mládež v Praze 10 schvalen Zastupitelstvo
11.4.2022 4 4 29 Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 spolku YMCA Praha na zajištění provozu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Praze 10 schvalen Zastupitelstvo
11.4.2022 3 3 29 Návrh na poskytnutí věcného daru hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, hasičská stanice č. 5 schvalen Zastupitelstvo
11.4.2022 2 2 29 Návrh na poskytnutí věcného daru Policii České republiky, Obvodní ředitelství Praha IV schvalen Zastupitelstvo
11.4.2022 1 1 29 Návrh na poskytnutí motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy zařazeným do orgánu Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 7 12 28 Návrh na prodej a uzavření smlouvy o převodu bytové jednotky č. ***, ul. 28. pluku 464/39, k. ú. Vršovice, Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 15 20 28 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 4. čtvrtletí roku 2021 schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 14 19 28 Návrh Pravidel pro udělování Čestného občanství městské části Praha 10 a Ceny městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 13 18 28 Návrh na udělení Čestného občanství městské části Praha 10 Jiřímu Kolářovi in memoriam schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 12 17 28 Návrh na aktualizaci ceny opravy průchodu a schodiště domu v ul. Bělocerkevská 1299, 1301, Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 11 16 28 Návrh na prodej pozemků parc. č. 3289/8, parc. č. 3289/9 - zastavěné plochy pod budovami č. p. 857 a č. p. 825 a pozemku parc. č. 3289/47 o výměře 1011 m2 dle oddělovacího GP č. 4690-102/2021, to vše v k. ú. Strašnice, Praha 10, vymezených do pozemkového celku č. 225 v k. ú. Strašnice, Praha 10, Bytovému družstvu Na Padesátém 1,3, IČO 264 34 971, se sídlem Praha 10 - Strašnice, Na Padesátém 857/1, PSČ 100 00 schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 10 15 28 Návrh na prodej části pozemku parc. č. 1361/8 - ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Vršovice, Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
28.2.2022 9 14 28 Návrh na prodej spoluvlastnického podílu ve výši jedné poloviny na bytovém domě č. p. 225 v ulici Ruská č. o. 4, k. ú. Vršovice, Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
Strana 1 z 19První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30