Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 196 v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3214, vedeném pro k. ú. Strašnice, kromě vlastníka jednotky 1877/9

Datum přijetí: 1.12.2016
Číslo usnesení: 13/14/2016
Číslo materiálu: 10.3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

       a)  prodej pozemků v k. ú. Strašnice,

          -  pozemek parcelní č. 2838/16 zastavěná část pozemku

          -  pozemek parcelní č. 2838/17 zastavěná část pozemku

             -  pozemek parcelní č. 2838/18 zastavěná část pozemku

             -  pozemek parcelní č. 2838/15 nezastavěná část pozemku/dvůr

 

 a dle geometrického oddělovacího plánu č. 2613-105/2007 prodej

            -  pozemku parc. č. 2838/92 ostatní plocha

vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3214, vedeném pro k. ú. Strašnice, kromě vlastníka jednotky 1877/9 za celkovou kupní cenu 1.464.500,- Kč se současným bezúplatným zřízením služebnosti stezky a jejího veřejného osvětlení, vč. služebnosti inženýrské sítě pro veřejné osvětlení, dle geometrického oddělovacího plánu č. 2613-105/2007 k pozemku parc. č. 2838/92, k. ú. Strašnice, ve prospěch hl. m. Praha a MČ Praha 10 pro veřejné užívání

 

 

 

- 2 -

 

b) uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemků v k. ú. Strašnice,

         -  pozemek parcelní č. 2838/16 zastavěná část pozemku

         -  pozemek parcelní č. 2838/17 zastavěná část pozemku

            -  pozemek parcelní č. 2838/18 zastavěná část pozemku

            -  pozemek parcelní č. 2838/15 nezastavěná část pozemku/dvůr

a dle geometrického oddělovacího plánu č. 2613-105/2007 prodej

            -  pozemku parc. č. 2838/92 ostatní plocha

s vlastníky jednotek zapsaných na LV č. 3214, vedeném pro k. ú. Strašnice, kromě vlastníka jednotky 1877/9 za celkovou kupní cenu 1 464 500 Kč se současným bezúplatným zřízením služebnosti stezky a jejího veřejného osvětlení, vč. služebnosti inženýrské sítě pro veřejné osvětlení, dle geometrického oddělovacího plánu č. 2613 105/2007 k pozemku parc. č. 2838/92, k. ú. Strašnice, ve prospěch hl. m. Praha a MČ Praha 10 pro veřejné užívání

 

II.    ukládá

 1.  Radě MČ Praha 10

 1.1. zajistit podepsání kupních smluv s vlastníky jednotek zapsaných na LV č. 3214, vedeném pro k. ú. Strašnice, kromě vlastníka jednotky 1877/9  dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 30. 6. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-088557/2016

Zpět na začátek usnesení