Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 231 v k. ú. Strašnice Bytovému družstvu Nučická 5 a 7, IČ: 264 63 229

Datum přijetí: 20.3.2017
Číslo usnesení: 15/6/2017
Číslo materiálu: 6
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a) prodej pozemků parc. č. 3118/11, 3118/12 - zastavěné plochy a nádvoří a parc. č. 3118/10 – související plocha – společný dvůr, vše v k. ú. Strašnice, Bytovému družstvu Nučická 5 a 7,  IČ: 264 63 229, za celkovou kupní cenu ve výši 1 081 360 Kč

 

b)uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemků parc. č. 3118/11, 3118/12 - zastavěné plochy a nádvoří a parc. č. 3118/10 – související plocha – společný dvůr, vše v k. ú. Strašnice, Bytovému družstvu Nučická 5 a 7, IČ: 264 63 229, za celkovou kupní cenu ve výši 1 081 360 Kč

 

II. ukládá

 1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit podepsání kupní smlouvy s Bytovým družstvem Nučická 5 a 7, IČ: 264 63 229, dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 30. 6. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-021772/2017

Zpět na začátek usnesení