Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na finanční vypořádání se spoluvlastníky nemovitostí, domu č. p. 1083, k. ú. Strašnice a pozemků parc. č. 212/1, zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 213, zahrada, vše k. ú. Strašnice

Datum přijetí: 20.3.2017
Číslo usnesení: 15/3/2017
Číslo materiálu: 3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

zrušení spoluvlastnictví a vypořádání se spoluvlastníky nemovitostí, domu č. p. 1083, a pozemků parc. č. 212/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 337 m2 a parc. č. 213, zahrada, o výměře 450 m2, vše k. ú. Strašnice, dohodou dle návrhu spoluvlastníků, varianty č. 2, tedy nabytí pozemku parc. č. 213, k. ú. Strašnice, zahrada, o výměře 450 m2, do vlastnictví hlavního města Prahy a správy městské části Praha 10 s doplatkem od spoluvlastníků ve výši 4 529 440 Kč s tím, že oba zbývající spoluvlastníci získají do vlastnictví každý id. ½ pozemku parc. č. 212/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 337 m2, jehož součástí je budova č. p. 1083, vše k. ú. Strašnice, bez doplatku od městské části Praha 10, a to za současného zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 213, ve prospěch pozemku parc. č. 212/1, vše k. ú. Strašnice, za účelem oprav a údržby budovy č. p. 1083, k. ú. Strašnice, v nezbytném rozsahu, při současném zajištění vzájemné reciprocity pro budoucí stavby na pozemku parc. č. 213, k. ú. Strašnice, a při plném umožnění výstavby na pozemku parc. č. 213, k. ú. Strašnice, včetně přístavby k severní štítové zdi domu č. p. 1083, k. ú. Strašnice

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit vypracování a uzavření dohody se spoluvlastníky dle bodu I. tohoto usnesení

 

                                                                                                                 Termín: 30. 6. 2017

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:      P10-019051/2017

Zpět na začátek usnesení