Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS, a. s., na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů

Datum přijetí: 20.3.2017
Číslo usnesení: 15/10/2017
Číslo materiálu: 9
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

a)informaci o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS, a. s., na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů a dalším vývoji ve věci dle důvodové zprávy předloženého materiálu

b)informaci o nabídce na odkup dluhopisů Via Chem Group, a. s., CZK 2008 ISIN SK4120006289 učiněné společností NSG INVESTMENTS, a. s., IČO: 282 14 498, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Jakubská 647/2, PSČ 110 00, dne 22. 11. 2016, dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu

c)právní a ekonomická stanoviska k nabídce na odkup dluhopisů Via Chem Group, a. s., CZK 2008 dle příloh předloženého materiálu

 

II. schvaluje

a)přijetí nabídky na odkup dluhopisů Via Chem Group, a. s., CZK 2008 ISIN SK4120006289 učiněné společností NSG INVESTMENTS ,a. s., IČO: 282 14 498, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Jakubská 647/2, PSČ 110 00, ze dne 22. 11. 2016, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu

 

b)prodej 935 ks dluhopisů Via Chem Group, a. s., CZK 2008 ISIN SK4120006289 emitenta Via Chem Group, a. s., o nominální hodnotě 1 ks dluhopisu ve výši 100 000  Kč za nabízenou kupní cenu ve výši 30 % nominální hodnoty dluhopisů, tj. celkem za 28 050 000 Kč, společnosti NSG INVESTMENTS, a. s., IČO: 282 14 498, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Jakubská 647/2, PSČ 110 00

 

 

- 2 -

 

c)prodej všech pohledávek městské části Praha 10 za společností Via Chem Group, a. s., IČO: 266 94 590, se sídlem Rudolfovská tř. 303/113, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice, vzniklých z titulu vlastnictví 935 ks dluhopisů Via Chem Group, a. s., CZK 2008 ISIN SK4120006289, tj. za nezaplacený výnos z dluhopisů a úroky z prodlení v celkové výši 10 036 062,01 Kč, za 30 % jejich nominální hodnoty, tj. celkem za 3 018 918,60 Kč, společnosti NSG INVESTMENTS, a. s., IČO: 282 14 498, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Jakubská 647/2, PSČ 110 00

 

III. ukládá

1.  Radě MČ Praha 10

1.1.    realizovat prodej 935 ks dluhopisů Via Chem Group, a. s., CZK 2008 ISIN SK4120006289 a prodej všech pohledávek městské části Praha 10 za společností Via Chem Group, a. s., vzniklých z titulu vlastnictví 935 ks dluhopisů Via Chem Group, a. s., CZK 2008 ISIN SK4120006289, schválený v bodě II. tohoto usnesení

Termín: 30. 4. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:     P10-025954/2017

Zpět na začátek usnesení