Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 444/14, ulice Kodaňská 444/11, k. ú. Vršovice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

Datum přijetí: 12.6.2017
Číslo usnesení: 16/11/2017
Číslo materiálu: 10
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a)vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 444/14, v ulici Kodaňská 444/11, k. ú. Vršovice, Praha 10, vyhlášeného v termínu od 10. 10. 2016 do 7. 11. 2016

   

b)prodej pronajaté nebytové jednotky č. 444/14, umístěné v budově č. p. 444, ul. Kodaňská, č. o. 11, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu č. p. 444 a pozemcích souvisejících s domem, vše v k. ú. Vršovice, a to vítěznému uchazeči paní Ivě Konopiské, trvale bytem Kodaňská 444/11, Praha 10, za nejvyšší nabízenou cenu v rámci výběrového řízení, tj. 860 100,- Kč

 

 

Adresa k.ú.

Číslo NJ dle prohlášení vlastníka

Využití

Podlaží

Plocha m²

Uchazeč

 

Datum narození

kupujícího

(IČ u právnické osoby)

 

Navrhovaná cena v Kč vítězného uchazeče

Odhadní

cena v Kč

Kodaňská

444/11

Vršovice

444/14

ateliér

6.NP

18

*******

*******

860 100

237 440

 

- 2 -

 

 

II. ukládá

      1. Radě MČ Praha 10

1.1.    uzavřít smlouvu o převodu nebytové jednotky do vlastnictví s vítězným uchazečem dle bodu I. tohoto usnesení

                                                                                                         

Termín: 29. 12. 2017

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-023271/2017

Zpět na začátek usnesení