Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/14/2016 ze dne 1. 12. 2016 a návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 196 v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3214, vedeném pro k. ú. Strašnice

Datum přijetí: 12.6.2017
Číslo usnesení: 16/16/2017
Číslo materiálu: 13.2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. zrušuje

usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/14/2016 ze dne 1. 12. 2016 v plném rozsahu

 

  1. schvaluje

uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemků v k. ú. Strašnice, parc. č. :

- 2838/16 zastavěná část pozemku

- 2838/17 zastavěná část pozemku

- 2838/18 zastavěná část pozemku

- 2838/15 nezastavěná část pozemku/dvůr

a dle geometrického oddělovacího plánu č. 4079 - 8/2017 pozemek

-  parcelní č. 2838/117   ostatní plocha / zeleň,

s vlastníky jednotek zapsaných na LV č. 3214, vedeném pro k. ú. Strašnice v souladu se „Zásadami pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace“ za celkovou kupní cenu 1 466 500 Kč, se současným bezúplatným zřízením služebnosti stezky a jejího veřejného osvětlení, včetně služebnosti inženýrské sítě pro veřejné osvětlení k pozemku parc. č. 2838/117 v k. ú. Strašnice dle geometrického oddělovacího plánu č. 4079-8/2017 a v návaznosti na geometrický plán č. 4070-136/2016 pro vymezení rozsahu věcného břemene  k pozemku parc. č. 2838/117 v k. ú. Strašnice, ve prospěch hl. m. Prahy a MČ Praha 10 pro veřejné užívání

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

III. ukládá

1.  Radě MČ Praha 10

1.1.  zajistit podepsání kupní smlouvy s vlastníky jednotek zapsanými na LV č. 3214, vedeném pro k. ú. Strašnice dle bodu II. tohoto usnesení

 

Termín: 29. 12. 2017

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-025536/2017

 

Zpět na začátek usnesení