Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášených programů pro rok 2017 s tematickým zaměřením pro oblasti kultura; sport, mládež a volný čas; sociální a návazné, zdravotní a adiktologické služby; školství; ochrana životního prostředí a environmentální výchova, včetně rozpočtového opatření

Datum přijetí: 20.2.2017
Číslo usnesení: 14/3/2017
Číslo materiálu: 3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1.  poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášených programů pro rok 2017 s tematickým zaměřením pro oblasti kultura; sport, mládež a volný čas; sociální a návazné, zdravotní a adiktologické služby; školství; ochrana životního prostředí a environmentální výchova dle přílohy č. 2 předloženého materiálu;
  2. uzavření veřejnoprávních smluv, včetně případných dodatků s vybranými subjekty dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. Smlouva se však neuzavírá v případě, že příjemce dotace je příspěvkovou organizací MČ Praha 10. Těmto organizacím je dotace poskytnuta navýšením rozpočtového opatření;
  3. rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků v oblasti investičních a neinvestičních výdajů v odvětví 0064 - Veřejná finanční podpora;

ca) snížení investičních výdajů paragrafu – Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví z položky - Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím:

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0664

3329

6329

98

nový

-      1200

 

          

 

 

- 2 -

 

cb) zvýšení neinvestičních výdajů paragrafu - Využití volného času dětí a mládeže - granty na položku - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím;

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0664

3421

5229

98

 

+     1200

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit vypracování a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle bodu I. tohoto usnesení, včetně případných dodatků ke smlouvě

Termín: 31. 12. 2017

 

1.2. zajistit provedení rozpočtového opatření v rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2017 dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 10. 3. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

Předkladatel: Bc. Lojda, zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-014956/2017

Zpět na začátek usnesení